Remigijus Jakulevičius. Kas yra tikroji meilė? Atsakymas Tomui Vytautui Raskevičiui

Visai neseniai spaudoje pasirodė LR Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininko Tomo Vytauto Raskevičiaus straipsnis, pavadinimu „Teigiu mylinčią bažnyčią“. Matau, kad meilę, tikėjimą ir Dievą suprantame skirtingai, todėl norėčiau šį kartą kiek plačiau pakalbėti apie tai, kas iš tiesų yra meilė ir tikrasis tikėjimas.

Tikrasis tikėjimas visų pirma remiasi tvirtu žinojimu, kad yra Dievas, kuris sukūrė visą visatą, visą dvasinį ir fizinį pasaulį. Jis taip pat sukūrė Žemės planetą ir visų žmonių sielas ir fizinius kūnus. Dievas taip pat sukūrė dėsnius, kuriais pasiremdami žmonės gyvena. Vienas iš tų Dievo sukurtų dėsnių yra žmonių prigimties dvilypiškumas: žmonės gimsta kaip vyrai arba kaip moterys. Toks yra Dievo dėsnis. Kai žmonės gyvena pagal Dievo dėsnius, jie gražiai tobulėja, auga ir kuria gražų pasaulį. Kai žmonės prieštarauja Dievo dėsniams, jie kenkia patys sau ir kitiems žmonėms.

Sutrikusi seksualinė orientacija yra visų pirma neteisingas požiūris į save ir gyvenimą. Tai yra neteisingos mintys, kylančios dėl tikros išminties stokos.

Dievas sukūrė žmones taip, kad jie gyvendami darniai tobulėtų, vienas kitą pamokytų, papildytų ir patirtų įvairias augančios ir besitęsiančios meilės rūšis. Šis Dievo planas apima ne dešimtmečius, o tūkstantmečius. Tikrąją meilę žmonės visų pirma atranda darnioje šeimoje, kurią sudaro vyras ir moteris, ir iš jų meilės gimstantys jų vaikai. Taip sudaryta šeima leidžia patirti pačias pažangiausias, giliausias, prasmingiausias ir įvairiausias meilės rūšis, kurios auga ir tobulėja tūkstančius metų. Jos yra visų žmonių, šeimų, giminių, tautų ir civilizacijų gyvenimas.
Kurdami darnia vyro ir moters meile paremtą šeimą, labai asmeniškai patiriame daug įvairių skirtingų meilės rūšių ir taip labai tobulėjame dvasiškai. Tobulesnio šeimos modelio už vyro ir moters meilę nėra, nes taip žmones sukūrė Dievas. Moteris patiria meilę savo vyrui. Vyras patiria meilę savo moteriai. Tai jie vienas kitą atranda, papildo ir padeda vienas kitam augti. Iš vyro ir moters nuoširdžios meilės gimsta jų sūnus ar dukra. Taip yra patiriamos naujos nuostabios ir darnios meilės formos. Vyras mokosi būti tėvu. Moteris mokosi būti mama. Vyras myli savo sūnų. Sūnus myli savo tėvą. Motina myli savo dukrą. Dukra myli savo mamą. Sesuo myli savo brolį. Brolis myli savo seserį. Senelė myli savo anūką. Anūkas myli savo senelį. Šie giminystės ir meilės ryšiai vis prasmingai pildosi ir auga. Tai yra Dievo palaiminti darnūs žmonių meilės ryšiai, kurių apimtos žmonių sielos patiria pačią didžiausią laimę, darną, stiprybę, gėrį ir pasiekia patį aukščiausią dvasinį tobulėjimą. Šia visapusiška meile paremtos šeimos sudaro labai stiprias ir šviesias valstybes, kurios auga savo dvasia, savo meile, kūrybingumu ir žmonių gausa. Tik taip augdamos tautos tikrai puošia visą pasaulį.

Dievas sukūrė vyrą tam, kad jis mylėtų savo moterį. Dievas sukūrė moterį tam, kad ji mylėtų savo vyrą. Iš jų tyros meilės išauga nuostabios, tvirtos, šviesios, kūrybingos ir mylinčios tautos ir civilizacijos. Kai jie vienas kitą myli, jie vienas kitą papildo ir auga savo dvasia.

Kai vienas kitą lytiškai myli du vyrai, visos šios meilės rūšys liaujasi, dvasinis tobulėjimas sustoja, nyksta žmonės, šeimos, tautos, civilizacijos. Meilė nebeturi tęstinumo, nebeturi stiprybės, ji virsta destruktyvia. Ši vienalytė meilė neteisingai supranta Dievą ir neteisingai supranta gyvenimo prasmę. Vienalytė meilė naikina pati save.
Visa didžioji visata yra Dievo gyvenimas. Pagal šį gyvenimą žmonės gyvena. Pagal šį gyvenimą yra visos žmonijos istorija kuriama. Kiekvieno žmogaus gyvenimas yra amžinas. Kas laužo Dievo dėsnius, tas amžinybės požiūriu nemato net savo paties gyvenimo.

Kiekvienas žmogus gyvena visų pirma tam, kad pats darniai tobulėtų savo dvasia, pagal Dievo dėsnius. Ir tik pats darniai tobulėdamas savo dvasia, žmogus kuria tikrai gražų dvasinį ir fizinį pasaulį.

Kas vadovaujasi Dievo dėsniais, to mintys yra teisingos. Kas jiems prieštarauja, tas klysta ir gali pridaryti ne tik labai daug žalos sau, bet ir kitiems žmonėms. Todėl tokių sprendimų, kaip nestereotipinės socialinės lytys, lytinės tapatybės pasirinkimas, vienalytė lytinė meilė, fizinio kūno lyties pakeitimas, tos pačios lyties partnerystė ir etc., ir visa tai siekiantys pateisinti įstatymai yra tikrai neteisingi.

Kodėl neteisingi? Visų pirma, jie yra neteisingi todėl, kad Dievas žmones sukūrė dvilypius: vyrą ir moterį. Antras dalykas, žmonės, kuriems atrodo kitaip, mąstydami klysta. Jie neigia vieną iš pačių svarbiausių Dievo dėsnių, – kad Kūrėjas yra tobulas. Visatos Kūrėjo nereikia keisti ar papildyti. Tai ne žmogaus darbas.

Nereikia keisti ir pasaulio, kurį Dievas sukūrė. Nereikia keisti tautų tradicijų ir papročių, kurie lėmė, kad tos tautos egzistuoja ir tobulėja tūkstančius metų, nes remiasi Dievo mokymais. Nereikia keisti ar naujais dariniais bei ryšiais papildyti šeimų, jų tradicijų ir papročių, kurie daugybę šimtmečių augino žmonių dvasią ir meilę. Nereikia keisti ar pildyti ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ar švietimo sistemos, kuri darniai gina vyro, moters ir jų vaikų teises ir pasisako už tobulą besitęsiančią, augančią meilę. Šiuo atveju nieko nereikia keisti fiziniame pasaulyje.

Ne pasaulį reikia keisti, ne Dievą; ir net ne savo fizinį kūną. Reikia tik pakeisti savo mintis: priderinti jas prie Dievo dėsnių. Būtent tai tikrai nieko nekainuoja, o gali duoti visą gražų gyvenimą, su visomis tikromis, amžinomis, augančios meilės formomis ir spalvomis.

Sakote, kad vienalytė seksualinė orientacija (kai mylisi vyras su vyru) nėra nusikaltimas. O iš tiesų tai yra labai didelė dvasinė klaida. Nes taip yra:

1. Paneigiami Dievo dėsniai;

2. Pažeidžiamas asmeninis dvasinis Jūsų tobulėjimas;

3. Įvedama nedarna visuomenėje, kuri gali pražudyti kitus žmones, šeimas ir tautą.

Jeigu, formuodami savo nestereotipinių lyčių filosofiją, švietimą ir teisę, neteisingai nukreipsite kitų žmonių mintis, ir jie dėl to nesusilauks palikuonių ir pražus; kaip Jums atrodo, kas atsakys už jų nutrauktą šeimos gyvybę ir meilę? Kas atsakys už jų dvasines klaidas? Kas atsakys už jų skausmą ir dvasinio tobulėjimo praradimą? Juk atsakysite būtent Jūs. Kitame pasaulyje Tiesa yra nepalenkiama ir nenuperkama. Todėl, kol gyvenate šiame pasaulyje, neklyskite. O jeigu klystate, tai bent jau neveskite iš kelio kitų žmonių. Nes būtent tai mums visiems ir kainuoja daugiausiai sielvarto ir skausmo, kai grįžtame į savo Tikrąjį pasaulį.

Tobulesnio šeimos modelio už vyro ir moters meilę nėra, nes taip žmones sukūrė Dievas / Cathopic nuotr.

Ką gi daryti? Pasirūpinkite, prašau, kad griūvant ES dorovinėms vertybėms, tradicinė šeima, kurią sudaro vyras ir moteris, būtų labai tvirtai apsaugota, mylima, gerbiama ir pati brangiausia vertybė (tik Dievas tebūna didesnė vertybė). Gilinkitės į tikėjimą, atraskite amžinuosius Dievo dėsnius ir jais pasiremdami susitvarkykite savo mintis. Kai susitvarkysite savo mintis, susitvarkys visas Jūsų gyvenimas. Kai susitvarkys gyvenimas, bus tvarkingas ir visas pasaulis.

Žmogus gyvena ne keletą dešimtmečių. Žmogus yra amžina dvasinė būtybė. Supraskite, kad Jūs gyvenate tam, kad tobulėtumėte, artėtumėte prie Viešpaties Dievo savo širdimi ir savo gyvenimu. Viešpats Dievas yra Meilė. Jis sukūrė vyrą ir moterį tam, kad ypatingai darniai ir konstruktyviai augtų jų meilė ir būtent taip tobulėtų jų dvasia. Neardykite Dievo dėsnių, neardykite savo pasaulio, nes tai yra tikrai labai didelis nusikaltimas.
Dar kartą leiskite Jums priminti. Kiekvienas žmogus gyvena šiame pasaulyje dėl to, kad dvasiškai tobulėtų. Kai žmogus gauna moters kūną, tai padeda tobulėti jo sielai vienaip. Kai žmogus gauna vyrišką kūną, tai padeda jo sielai tobulėti kitaip. Žmogus turi būti dėkingas už tai, ką jam Dievas davė, ir su nuoširdžia pagarba ir džiaugsmu lavinti savo sielą. Jeigu taip Dievas davė, vadinasi, taip yra gerai.

Šis pasaulis yra dvasinė mokykla. Kiekvienas žmogus čia gimė išmokti savo asmeninių dvasinių pamokų. Ir savo fizinį kūną jis gavo tokį neatsitiktinai. Jis yra duotas toks tam, kad būtent toks labiausiai tinka žmogaus sielos tobulėjimui. Čia, visų pirma, yra gilūs ir prasmingi, gražūs ir labai konstruktyvūs dvasiniai dalykai.

Jūsų ginama neutrali lyčiai partnerystė prieštarauja dvasiniams tobulėjimo dėsniams ir žlugdo sielų svajones ir planus. Prieštarauja Dievo dėsniams. Jeigu pažeisite žmonių vertybes ir suklaidinsite jų mintis, tai sunaikinsite jų šeimas, nužudysite žmones ir galbūt net pasmerksite mirčiai savo tautą. Kaip Jūs jausitės dėl to, ką padarėte, kai po mirties grįšite į dvasinį pasaulį? Jeigu Jums negaila kitų žmonių ir tautos, tai bent jau pagailėkite pats savęs. Tie žmonės, kurie išveda kitus žmones iš teisingų minčių kelio, kurie kitus žmones pražudo ir pražudo savo tautą, tikrai labai ypatingai negerai jaučiasi po mirties.

Mes Jus mylime, brangus mūsų šalies sūnau, Vytautai, todėl mes Jus ir stabdome, nes matome, kad Jūs labai klystate ir naikinate patį save. Taip pat mes labai mylime savo šeimas, savo vaikus ir savo tautą. Mes norime, kad mūsų vaikai būtų tikrai laimingi, kad mūsų tauta būtų tikrai stipri ir kilniai gyventų tūkstančius metų. Mes labai mylime Visagalį Dievą. Ir esame tikri, kad tik gerbdami Jo dėsnius mes būsime tikrai laimingi.
Jeigu tikrai norite padėti LGBT žmonėms, negriaukite jų gyvenimų, nepateisinkite jų klystančių minčių. Padėkite jiems suprasti save teisingai. Padėkite matyti gyvenimą tikru metafiziniu žvilgsniu. Padėkite jiems suprasti, kad svarbiau už viską yra dvasinis tobulėjimas, o ne fiziniai laikini dalykai. Priminkite jiems, kad būtent toks fizinis kūnas mums yra Kūrėjo duotas tam, kad mes paaugtume savo dvasia. Mes visi turime tam tikrų asmeninių dvasinių pamokų, kurias galime išmokti tik tokiame kūne, kuriame gimėme. Priminkite jiems, kad Dievas yra tobulas. Kad visi žmonės yra labai laimingi ir stiprūs, kai jie gyvena pagal Dievo dėsnius. Nekurkite naujų paviršinių filosofijų ar įstatymų, o tiesiog – sekite Dievą.

Vėl gi, pažanga kyla ne iš Vakarų ar Rytų. Pati didžiausia pažanga kyla iš Dievo. Pažanga yra – vienas iš esminių amžinybės dėsnių. Neskubėkite visko kurti pagal Vakarų pasaulį. Kurkite Lietuvą: gerbkite ir tausokite jos unikalumą. Ieškokite atsakymų savo širdyje. Kurkite Dievo pasaulį Lietuvoje ir – su Lietuva kurkite visą pasaulį. Su meile sujunkite Rytus ir Vakarus, skoningai pasiimkite iš jų tai, kas yra geriausia, – kas labiausiai priartėja prie Visatos Kūrėjo Proto. Neskaičiuokite vertybių dešimtmečiais ar šimtmečiais. Skaičiuokite vertybes tūkstantmečiais ar net – amžinybe. Tai yra teisingas požiūris ir siekis, kuriuo privalo vadovautis tikri valstybės lyderiai.

Nepriešinkite Azijos ir Europos. Visur gyvena to paties Dievo vaikai. Mylėkite Juos kaip tikrus savo brolius, ir rodykite Jiems kelią į Viešpatį Visatos Dievą. Toks yra Jūsų tikrasis tikslas ir darbas.

Jūs esate teisus, teisingas tikėjimas niekada neskatina neapykantos. Bet jis visada skuba padėti tiems, kurie klysta, nes juos tikrai myli. Štai, sakykime, Jūs, pasuksite Lietuvos teisę, švietimą ir žmonių mintis neteisinga kryptimi. Vyras pamils vyrą, o ne moterį. Palikuonių du vyrai besimylėdami tikrai nesusilauks. Ir kai Jūs grįšite į savo tikrąjį pasaulį, sužinosite, kad taip nutraukėte šimtus žmonių gyvybių. O jeigu taip Lietuvoje suklys šimtai žmonių? Jūs būsite nutraukęs šimtus tūkstančių gyvybių. Tai yra esminė Jūsų minčių klaida. Jūs nematote pasaulio dvasinės pusės arba ją matote neteisingai. Visą šią situaciją trumpai apibūdinčiau taip: Jūs esate teisus, Dievas myli visus žmones. Mes taip pat visus žmones mylime, nes taip mus moko Visatos Kūrėjas. Bet, kai žmogus kelia ranką prieš save, kai jis kelia ranką prieš kitus žmones, kai jis kelia ranką prieš savo tautą ar net Dievą, mes stabdome jį, nes tai yra – Meilė.

Mes stabdome Jus, nes tai yra Tikroji Meilė. Meilė, kuri kyla iš pačios mūsų širdies ir iš Amžinybės.
Šiame straipsnyje gana nuodugniai paaiškinau tam tikras dvasines Tiesas, kurios yra fundamentalios. Todėl pažvelkite į viską dar kartą. Ar tikrai partnerystės įstatymas niekaip neprieštarauja Dievo dėsniams ir visų žmonių dvasiniam augimui? Ar tikrai nesikerta Jūsų požiūris su esminėmis religinėmis vertybėmis, kad Dievo tobulinti nereikia? Kad Jis sukūrė vyrą ir moterį, taip sudarydamas mums visiems pačias geriausias sąlygas konstruktyviausiai dvasiškai tobulėti. Ar tik Jūs nesusiruošėte žudyti žmonių, norėdamas jiems padėti? Ar tik Jūs nežudote savo tautos ir pats savęs? Ar Jūs tikrai pakankamai gerai išmanote dvasinius dalykus, kad galėtumėte spręsti Lietuvos žmonių ir visos tautos mirties klausimą? Ar suprantate, kad Jūsų klaidų kaina gali būti labai didelė?

Jeigu tikrai norite būti savimi, tai priimkite savo kūną ir pasaulį tokį, kokį jį Dievas Jums davė. Daugiau mąstykite apie savo sielos kaitą ir tobulėjimą. Padėkite savo tautos žmonėms mąstyti ir mylėti teisingai: tegul vyrai myli moteris, o moterys – vyrus. Jeigu Lietuvos žmonės klysta, atstatykite jų mintis: tegul jie susilaukia gražių palikuonių ir juos darniai išauklėja. Padėkite sukurti stiprias šeimas, kad jose galėtų augti pilnavertį gyvenimą ir visą meilę patiriantys vaikai. Tegul Jūsų darbai Jums, visai lietuvių tautai ir visam pasauliui neša tikrą stiprybę, teisingą tikėjimą, viltį, šviesią ateitį, kūrybingą savarankiškumą, laimingą, ilgą ir amžiną gyvenimą, o ne mirtį.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

REKOMENDUOJAME

Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

PASIRAŠYK SVARBIAS DEKLARACIJAS, PETICIJAS

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte