Popiežius kviečia viso pasaulio katalikus atnaujinti pasišventimą Dievo Motinai

ŠaltinisVATICAN NEWS

Popiežius priminė, kad ateinantį šeštadienį, kovo 25 d., bus švenčiama Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai iškilmė ir sukaks vieneri metai nuo tos dienos, kai jis, kartu su visais pasaulio vyskupais, paaukojo Bažnyčią ir žmoniją, ypač Ukrainą ir Rusiją, Nekalčiausiajai Švč. M. Marijos Širdžiai.

„Nepavarkime melsti Taikos Karalienę taikos malonės. Todėl norėčiau pakviesti kiekvieną tikintįjį ir bendruomenę, ypač maldos grupes, kasmet kovo 25 d. atnaujinti paaukojimo Dievo Motinai aktą, kad ji saugotų mus visus vienybėje ir taikoje“, – sakė Pranciškus ir pakartojo prašymą savo maldose neužmiršti kenčiančios ukrainiečių tautos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

48 KOMENTARAI

 1. Ką reiškia – atnaujinti paaukojimo aktą? Ar prašymai nusidėvėjo, ar buvo atlikti nenuoširdžiai?Ar niekas net nemato, kad kreipiniai, kurie pagal apsireiškimų pavadinimus turėtų būti ne Fatima, o Medjugorija? Grybauti galima visur ir visaip, bet kiek veiksmingas toks dar vienas nenuoširdus prašymas – kitas klausimas.

  • Tai visuomet prašoma kiekvienais metais atnaujinti pasiaukojimus. Ar čia tokia didelė tamstai naujiena? Juk ir kunigai ir vienuoliai vieną kartą metuose atnaujina įžadus.

   • Naujiena jūsų nenuovokume. Kai betkuris žmogus ar religija kartą ką nors paaukoja – tą patį aukoti antrą ar kaip daugkartinį atvejį gali tik nemąstantys.

  • Kiekvienas paaukojimas, pasiaukojimas ir panašiai yra Dievui ištartas TAIP, tai tarsi pasakymas – Dieve noriu tau tarnauti, noriu tau priklausyti. Pašvenčiu Tau tai… tegul Tau priklauso tai…Ar tai yra blogai?
   Ar blogai ištarti TAIP Dievui, kartu su Marija, tą ypatingą dieną, kuomet Ji jaunutė mergaitė, ištarė TAIP Dievui ir Jos palaimintose Įsčiose įsikūnijo Dievo Žodis? Ar blogai yra ištarti Dievui TAIP, kai didžioji dalis pasaulio kiekvieną dieną per savo nuodemes, nuodėmingus įstatymus Dievui ištaria Ne,… ne tau netarnausiu.
   Daugybė paaukojimo aktų yra kartojami. Pvz Žmonijos paaukojimo Jėzaus Švenčiasiajai Širdžiai ir pan. yra Liturginiame maldyne ir jis tam tikrose bendruomenėse ar privačiai yra atnaujinamas kiekvieno mėnesio pirmajį penktad. Marijos Nelkalčiausiajai Širdžiai – pirmąjį mėn šaštadienį, o privačiai gal ir kiekvieną dieną.
   p.s jeigu tamsta mąstantis, tai darykite asmeniškai kaip jums patinka, nejaugi mąstymas tai reiškia vykdyti jūsų asmeninius pageidavimus? Katalikų Bažnyčia turi savo nuostatas, jomis ir gyvena.

   • Ką pabandėte paaiškinti – man jau buvo žinoma. Mąstyti ir turėti klausimų – nėra nei prasikaltimas, nei nenuovokumas.Jeigu ką nors bandantis paaiškinti ar apginti kitą tiesą nors kiek suklysta nemandagume – aiškinama tiesa nuvertinama.Jums taip atsitiko rašant žodžius/jeigu tamsta mąstantis/

   • čia galiu perfrazuoti taip:
    jei nori pasiekti medžio kamieną (Dievą Tėvą), reikia judėti ne link šaknų (Jėzaus), bet link Marijos – žolės virš šaknų…
    Žinoma, kad visi keliai geri, tik bendravimo sėkmė priklauso nuo to, koks asmeninis satykis yra su Dievo Tėvu. Jei jėgų mažai, tada galima kasti negiliai, tada Marija padės. Jei jėgų daugiau, tada kreipkis į Jėzų. Jei turi tiesioginį ryšį, kalbėkis su Tėvu.
    Man taip atrodo. Supeikite, jei manote kitaip.

  • iz 11 Iš Jesės kelmo išaugs atžala, iš jo šaknies pražys pumpuras. 2 Ant jo ilsėsis VIEŠPATIES dvasia: išminties ir įžvalgos dvasia, patarimo ir narsumo dvasia,
   Dievas Tėvas ir Dievas Sūnus yra visiškas tyrumas. Kiekviena gašli mintis ar veiksmas yra santykiavimas su šėtonu. Ar tu turi skaistybės ir tyrumo malonę? Be abejo, kad neturi, nes tik Mergelės Marijos vaikai tokią turi. O tu su savo neskaisčiomis mintimis artėk ar prie Dievo Tėvo, ar prie Sūnaus, kur tik nori, bet dvasiniame lygmenyje tai tik santykiavimas su šėtonu ir tiek, nes per tavo motiną senąją Ievą šėtonas gali su tavimi santykiauti kada tik panorėjęs.
   O Naujoji Ieva uždaro tuos vartus. Jos Nekaltasis prasidėjimas yra kaip durys iš šio sugedusio pasaulio į tyrą ir skaistų pasaulį. Jėzus sako, palaiminti tyraširdiai – Jie regės Dievo veidą.
   O ką Jėzus sako tokiems, valdomiems geismų ir netyrų minčių?
   28 O aš jums sakau: kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. 29 Jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą. 30 Ir jeigu tavo dešinioji ranka gundo tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas patektų į pragarą“.

   Tai jeigu jūs gyvenate pagal Bibliją, tai kodėl neišsilupate akių ir nenusikertate dešinės rankos? Jeigu pasirinkote Bibliją, tai ir gyvenkite pagal ją. Niekas nedraudžia – melskitės be paliovos, po geismo sukilimo išsilupkite akį ir nusikirskite ranką, kad daugiau nenusidėtumėte. Juk jeigu pasirinkote Bibliją, tai iš jūsų bus pareikalauta pagal jūsų pasirinkimą. Bet vietoj to ateinate kaltinti kitų, o tai dar kartą patvirtina, kas yra jūsų šeimininkas – KALTINTOJAS, kurį išmetė iš dangaus (apr 12-10)

 2. Kovo 25 dieną katalikai švenčia šventę, kuomet Dievas per angelą pakausė Švč. Mergelę, ar Ji sutinka tapti Dievo Motina ir Ji atsakė TAIP. Jeigu Ji būtų atsakiusi ne, tai jokio Jėzaus ir nebūtų, nes Jis nebūtų įsikūnijęs į kažkokį kitą nuodėmingą kūrinį. O tu vietoj to, kad ačiū už tai Švenčiausiajai Mergelei pasakytum, ateini čia pašikti. Kai bus Viešpaties Jėzaus šventė, tai ir Jėzui pasiaukosime, Tavo žiniai daugelyje bažnyčių kiekvieno mėnesio pirmajį penktadienį yra skaitomas Žmonijos paaukojimas Jėzaus Švenčiausiajai Širdžiai, be to šis paaukojimas Jėzaus Švenčiausiajai Širdžiai yra Liturginiame maldyne, jeigu labai nori gali ir asmeniškai kiekvieną dieną skaityti.
  google Žmonijos paaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas.

  • Švč. Mergelė Marija yra Dievo Motina, Nekaltai pradėtoji. Savo prigimtimi Jį yra žmogus, bet per savo dvasinę kančią Ji yra bendra-atpirkėja. Senelis Simeonas išpranašavo, kad „tavo pačios sielą pervers kalavijas, – kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintys“.
   Ir nuo seniausių laikų yra žinoma, kad mylintys Mergelė Mariją` yra predestinuotieji, o niekinatys ją yra pasmerktieji, nes niekinti Dievo Motinąyra labai didelė nuodėmė.
   Jeigu jums nereikia Mergelės Marijos, tai praeikite pro šalį ir neįžeidinėkite. Aš būtinai jums reikia išpilti savo šiukšles ir srutas. Ir nemokinkite tų, kurie sukūrė visą krikščionišką civilizaciją. Nuvažiuokite į Jeruzalę, ten yra visos pirmosios krikščioniškos Bažnyčios – sirų-aramėjų (Šv. Morkaus bažnyčia), armėnų, kurie pirmieji krikščionybę paskelbė valstybine religija, graikų-ortodoksų, katalikų ir visose Bažnyčiose tas pats – daugybė paveikslų, daugybė ikonų su Mergele Marija, apaštalais ir kitais šventaisiais. Sirai, kurie turi Šv. Marko bažnyčią, kurios vietoje buvo Šv. Morkaus evangelisto motinos Marijos namai, kur rinkdavosi pirmieji krikščionys, kur buvo pirmoji krikščionių bažnyčia, didžiuojasi Marijos su kūdikiu ant rankų paveikslu, kurį nupaišė Šv. Lukas evangelistas. Tik man užejus ir karto padovanojo, Jos paveiksliuką. Jie sako, kad pirmasis tos bažnyčios pavadinimas buvo pavadintas Mergelės Marijos Dievo Motinos vardu, tik vėliau pakeistas į Šv. Morkaus.
   Viso šventos atminimo vietos, kurios buvo pašventintos Jėzaus buvimu ir aplaistytos Jo Krauju priklauso įvairioms krikščioniškoms konfesijoms, išskyrus protestantus ir sektantus. Jie tose vietose neturi nieko. Panašiai matyt bus r dangiškoje Jeruzalėje, nes juk sakoma, kaip danguje, taip ir žemėje.

 3. 1 Tim 2,5 Nes yra vienas Dievas ir vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas – žmogus Kristus Jėzus,
  1 Tim 2,6 kuris atidavė save kaip išpirką už visus, kad būtų paliudytas reikiamu metu.

 4. 1 Tim 2,5 Nes yra vienas Dievas ir vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas – žmogus Kristus Jėzus,
  1 Tim 2,6 kuris atidavė save kaip išpirką už visus, kad būtų paliudytas reikiamu metu.

 5. Anonimas piktas autorius…Aktas yra faktas,kaip ir kiekvienas gimimas…Mano nuomone,Dievas numato viską-apreiškimą,gimimą ir Jo reikalas-kryžius kiekvienam ,bet vis kitoks…Ir tarp katalikų yra visokių žmonių-personų….

 6. Ačiū Tau Viešpatie Jėzau už Švč.M.Marija kuri rodo mums į Jėzu. Jėzau Pasitikiu Tavimi!!! Švč. M. Marija, melski už mus! 🙏❤

 7. Kristus, atėjęs kaip būsimųjų gėrybių kunigas, pro aukštesnę ir tobulesnę padangtę, ne rankų darbo, tai yra ne šitos kūrinijos, 12 taip pat ne ožių ar veršių krauju, bet savuoju krauju vieną kartą visiems laikams įžengė į šventovę ir įvykdė amžinąjį atpirkimą.

  Kristus atėjo pro aukštenę ir tobulesnė padangtę,, ne rankų darbo ir ne šios kūrinijos? O tai kas yra ta padangtė??? Pirmasis Jėzaus žmogiškasis atomas, pirmoji žmogiška Jo lastelė įsikūnijo Mergelėje Marijoje.
  Mergelė Marija yra ši padangtė – Nekaltai pradėtoji, ne šitos kūrinijos. Ir kaip žmogaus rankomis padarytoje padangtėje ST gyveno Dievas, taip ir Mergelėje Marijoje – aukštesnėje ir tobulesnėje padangtėje gyvena Jėzus, nekalbant jau apie tai, kad ant Mergelės Marijos nužengė Šventoji Dvasia ir Dievo galybė pridengė Ją savo šešėliu.

 8. Yra 8 egzorcistų užrašytos demonų kalbos apsėstoje moteryje Šveicarijoje, tai ten demonai sako, kad net jie nedrįsta pikžodžiauti prieš Dievo Motiną, kad tie, kurie piktžodžiauja prieš ją yra blogesni ir už demonus. Kad Ji Danguje yra aukščiau už visus kūrinius, bet ne šiaip aukščiau, bet tūkstančių tūkstančius kartų aukščiau. Kad jie labiausiai bijo tų paveikslų kurie yra su Dievo pažadais. Tai Gailestingojo Jėzaus paveikslo, kuris turi pažadą, kad siela, garbinanti šį paveikslą, nepažus, Dievo Gailestingumo vainikėlio ir dar kelių Jėzaus paveikslų – Švenčiausiojo Jėzaus Veido ir Jėzaus, besimeldžiančio Alyvų sode, nes prie šių paveikslų esančios maldos irgi yra su išganymo pažadais.

  O jums sektantai nieko nereikia, jūs tik savo jėgomis ir dar pildami savo srutas ir mokydami tuos, kurie sukūrė vis krikščionišką civilizaciją, kurie evangelizavo ir paskelbė Kristų visam pasauliui, galite keliauti kur norite su savo Biblija, bet jeigu norite gyventi tik pagal Bibliją, tai Jėzus jums ten parašė „Melskitės be paliovos“, tai tą ir darykite.

  Apie Mergelę Mariją ir jos pergalę pranašauja Esteros knyga, Juditos knyga. Ji Makabėjų knygoje yra kankinių Motina ir t.t Visos ST moterys yra Mergelės Marijos pirmavaizdžiai, kaip ir visi vyrai yra Kristaus pirmavaizdžiai.
  Nekalčiausioji Megelės Marijos širdis triumfuos, nepriklausomai nuo sektantų norų ir pageidavimų.
  Dar Šventajame Rašte parašyta, kad tu neleisi savo Šventajam supūti ir yra daugybė katalikų šventųjų negendančių kūnų. Ir jie visi susiję su Mergele Marija, Jos apreiškimais ar labai ją mylėjo. Viena iš jų, net oficialiai nepaskelbta šventaja, nei palaimintąja, tik Dievo taranaite yra Marija iš Agredos. Jos kūnas jau daugelį šimtmečių visisškai negendantis ir Ji parašė Dievo apreiškimų knygą Mistinis Dievo mietas, kur rašo, kad Naujoji Jeruzalė, tai yra Mergelė Marija. Ir be Mergelės Marijos, niekas nepapuls į šį miestą, ir kad demonai nupuolė, atsisakę sutikti, kad žemesnė už juos prigimtimi, t.y tik žmogus, Dievo nurodymu bus jų Karalienė, kuriai jie turės tarnauti.
  Tai ir žemėje lygiai tas pats, tie, kurie nenori Jos mylėti kaip savo dvasinės Motinos, nenori Jai padėti sielų išganymo darbe, yra didelėje tų nupuolusių demonų įtakoje, eina jų keliu.

 9. Šiaip anglų kalba yra kelios knygos, kuriose yra cituojami pirmieji krikščionys, tai ką jie rašė, ką jie tikėjo.
  Four Witnesses: The Early Church in Her Own Words
  The Fathers Know Best: Your Essential Guide to the Teachings of the Early Church
  Galima skaityi per kindle, galima amazon. com perskaityti bent jau atsiliepimus.
  Gal tai padės suprasti, kodėl Bažnyčia yra tokia kokia yra, nes visgi yra žydai ir musulmonai ir krikščionys turi net tik Raštą, bet ir žodinę tradiciją.

 10. Jeigu tu nesi iš visos širdies Mergelės Marijos-Naujosios Ievos vaikas, tai tavo dvasinė motina yra senoji Ieva. Ir jeigu tavo dvasinis Tėvas yra Viešpats Jėzus – Naujasis Adomas, bet motina yra senoji Ieva, tai skaityk, melskis ir daryk ką tik nori, bet vis tiek gyvatė-šėtonas turi prie tavęs labai lengvą priėjimą, nes per senają Ievą į tave yra atverti platūs vartai.
  Ir tik jeigu žmogus, ne dėl kazkokių svanaudiškų paskatų, egoistinių motyvų, ber nuoširdžiai, vaikiškai priima Mergelę Mariją, kaip savo dvasinę Motiną, gyvena, vykdydamas JOs prašymus, tik tuomet vartai užsidaro ir šėtonui prieiti prie tokio žmogaus yra gerokai sunkiau. Toks žmogus tampa pilnavertis Dievo vaikas, nes turi ne tik Tėvą-Naująjį Adomą, bet ir Motiną -Naująją Ievą.
  Jėzus paliko mums savo motiną, kantėdamas Agoniją ant Kryžiaus, sakydamas savo mokiniams – štai Tavo Motina. Ir visi Jėzaus apaštalai ją priėmė kaip savo Motiną, meldėsi kartu su Ja devynias dienas, prieš nužengiant Šventajai Dvasiai.
  Tiesiog buvo Tėvo amžius, po to Sūnaus amžius, dabar ateina Šventosios Dvasios amžius. Šv. Maksimiljonas Kolbė rašo, kad Mergėlė Marija ir Šventoji Dvasia yra sutuoktiniai ir yra vienas kūnas. (du taps vienu) Jie tą vienatvę išpirdo tobuliausiai iš visų šeimų. Ir Dievo paslaptis yra tame, kad ateinantis Šventosios Dvasios amžius yra ne tik Šventosios Dvasios, bet ir Mergelės Marijos amžius. Todėl mes turime tiek daug Mergelės Marijos apreiškimų, stebuklų ir pan. Todėl yra paskelbta, kad Marijos Nekalčiausioji Širdis triumfuos. O tie, kurie nepriima Mergelės Marijos ir neatsiliepia į Jos prašymus, liks už borto lygiai taip pat, kaip liko visi ST išpažinėjai, nenorėję priimti Jėzaus ir Jo mokymo. Per antrąsias sekmines, jie negaus pakankamai Šventosios Dvasios, kad atsilaikyti suspaudimuose ir juos nugalės šėtonas.

 11. Koks pyktis eina iš anonimo.Visi eretikai ,kurie ne katalikai ,ar ne.?Tiek priskiedei malkų ,kad o jo joi.Niekas tos Marijos nepeikia ,bet…..ją reikia gerbti ,bet ne garbinti .Jėzus -vienintelis užtarėjas ,Amen .Marija ,Jėzaus motina yra danguje ,tuo nieks neabejoja,bet ji yra, buvo tik žmogus ,atlikęs misiją.Ką Jėzus pasakė .’Lk 8,19-21.Jis paliko savo motiną Jonui ,kad ją prižiūrėtų ,Jis ją mylėjo ,rūpinosi ,bet tik tiek.Ką pati Marija sakė “Aš Viešpaties tarnaitė“.Ir t.t.Išėjimo 20,3-6…..Jer 7,18…;;;;;Sakai reikia melstis prie paveikslo gailestingumo šventovėje ir gausi išgelbėjimą.Bet tai prieštarauja šv raštui.kuo tikėti .Dievas sako ;;Aš esu pavydus Dievas .“Aš esu kas esu.“Ir t.t. Tai va neaišku ,kokie demonai lankydavo tą faustiną ,nes visas jos briedas prieštarauja raštui taškas Amen.

  • Jėzus Kristus, Mergelė Marija ir visi šventieji yra mūsų užtarėjai, o velnias yra kaltintojas.
   Apr.12-10 „Dabar atėjo mūsų Dievo išganymas … nes išmestas mūsų brolių KALTINTOJAS, skundęs juos mūsų Dievui dieną ir naktį.

   O ką jūs sektantai darote? Jūs ištisai kaltinate? Ateinate ten, kur jūsų niekas neprašo ir kur jūs niekam neįdomūs ir kaltinate, kaltinate. Prikuriate youtube filmukų su kaltinimais ir mėgstamiausias jūsų užsiėmimas, tai žiūrėti tuos kaltinačius youtube filmukus, o paskui jų kaltinimus komentaruose atkartoti. Jums patinka kaltinti, todėl, kad kai esi niekas ir apkaltini kitą, tai iliuziškai savivertė padidėja – gali pasijausti toks svarbus, pasipuikuoti, bet iliuzijos greitai išsiskaido ir vėl reikia kaltinti, kad pakelti savo savivertę. Taip ir sukatės kaip voverės uždaram kaltinimų rate.
   Nieko keista, kad tokio tipo žmonėms, nesuprantama, kas yra užtarėjai. Nes užtarti, tai yra priešingybė jums ir jūsų mėgstamam užsiėmimui – kaltinti.
   O Jėzus labai aiškiai pasakė, kur yra tikroji Bažnyčia – Petras uola ir pasiteisinimo jums nebus.

 12. Biblijoje niekur nenurodyta, kad Marija gali išgirsti mūsų maldas arba kad ji gali tarpininkauti už mus Dievui. Jėzus yra vienintelis mūsų užtarėjas ir tarpininkas danguje (1 Timotiejui 2:5). Jei Marija būtų garbinama, adoruojama ar meldžiamasi, ji sakytų tą, ką ir angelai: „Garbinkite Dievą! (žr. Apreiškimo 19:10; 22:9.) Pati Marija mums rodo pavyzdį, savo garbinimą, garbinimą ir šlovinimą nukreipdama tik į Dievą: „Mano siela šlovina Viešpatį, o mano dvasia džiaugiasi Dievu, mano Gelbėtoju, nes Jis atsižvelgė į nuolankumą Jo tarno būseną. dabar visos kartos vadins mane palaimintuoju, nes Galingasis padarė man daiktus – šventas yra Jo vardas“ ( Lk 1 , 46–49

  • Ar tave kas verčia melstis Mergelei Marijai per prievartą? Nenori, nesimesk, daryk kaip nori. O kiti darys, kaip jie nori. Kiekvienas laisvas pasirinkti.
   Man patinka melstis ir aš melsiuosi. O tavo keliami klausimai yra aptarti L.Monforo knygoje Rožinio paslaptis, dar yra Apie tobulą pamaldumą Mergelei Marijai, Marijos paslaptis. Viskas ten labai puikiai paaiškinta. Dar Mistinis Dievo miestas.

  • Bet už tai Biblijoje parašyta, ką reikia daryti, jeigu tave aplanko netyros ir neskaisčios mintys:}

   28 O aš jums sakau: kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. 29 Jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą. 30 Ir jeigu tavo dešinioji ranka gundo tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas patektų į pragarą“.

   Tai jeigu jūs gyvenate pagal Bibliją, tai kodėl neišsilupate akių ir nenusikertate dešinės rankos? Juk labai aiškiai JĖzus pasakė, kad geidulingos mintys nuveda į pragarą. O jūs gi pilni geidulių.
   Jeigu pasirinkote Bibliją, tai ir gyvenkite pagal ją. Niekas nedraudžia – melskitės be paliovos, po geismo sukilimo išsilupkite akį ir nusikirskite ranką, kad daugiau nenusidėtumėte.
   Bet kažkodėl nemačiau nei vieno sektanto ar protestanto be akies ar be rankos ar be paliovos besimeldžiančio. Nes jų mėgstamiausias užsiėmimas – kaltinti kitus.

   • Argi galima priimti šv Rašto žodžius tiesiogiai .Yra kur -taip ,yra ,kur -ne.Iškelk sau klausimą “.Ar Dievui patinka ,ką aš darau“,kaip aš meldžiuosi ,gal ir -,kaip aš gyvenu“?Jūs gyvenate senosios sandaros princypu.Jūs užsiciklinote savo tiesoje ,tamsoje ir visiškai neinate toliau,o Dievas nori bendrystės ,nori ,kad Jo ieškotume visa širdimi ,tobulėtume .Juk ,jei esi kaip vaikas ,tai ir elgiesi ,kaip vaikas ,bet negalima įstrigti vaikiškame mąstyme.Buvo laikas ,kad ir aš meldžiausi Marijai ,visiems šventiesiems ,lankiau katalikų bažnyčią,bet ,kai pradėjau rimtai studijuoti šv Raštą ,melstis ,prašyti šv dvasios išminties ,pradėjo vertis akys .Nors labai priešinaus Dievui ,kad tik Jis man leistų būti katalikų tikėjime bet kokia kaina (kaip ir jūs) Bet Dievas darė savo darbus ,prieš mano valią.Aš nepriklausau jokiai denominacijai ,to ir nereikia.Jei Dievas panorės ir jus išves į šviesą.Bet nepykite ant manęs ,aš nieko jums nerimetu .Darykite ,kaip jums atrodo geriau.Taigi -geros dienos jums ir Dievo globos .

 13. Dykumos tėvai, kurie gyveno atsiskyrę ir nuolatinėje maldoje, šiuos žodžius priimdavo tiesiogiai. Todėl ir pabėgdavo iš miestų, daug pasninkaudavo, melsdavosi naktimis, kad nutyrintų ir nuskaistintų save, bijodavo net pažvelgti į moterį…. nes juk parašyta, kad niekas netyras į Naująją Jeruzalę nepapuls. (apr 21, 27) Jie mokydavo, kad kiekviena neskaisti mintis, tai Jėzaus išdavystė ir santykiavimas su šėtonu, už kiekvieną netyrą mintį bausdavo save griešta atgaila Ir iki šiol Atono kalne moterų neįleidžia. Dar jie rašė, kad šventųjų kūnai negenda tada, kai jie įgyja visišką minčių, jausmų ir kūno skaistybę.
  Bet net ir netiesiogine prasme, Jėzaus pasakymas reiškia, kad gašlios ir neskaisčios mintys yra labai labai didelis blogis ir kad jos nuveda į pragarą. Vien tik mintys, nekalbant jau apie veiksmus. Tą patį sakė ir Mergelė Marija Fatimoje, kad dėl nuodėmių prieš skaistybę daugelis sielų keliauja į pragarą.

  Bet sektantai visi jau tiesiog šventieji, Dievo šventyklos, jie jau dabar save Danguje regi, juose ir Dievas gyvena ir Šventoji Dvasia- nors yra pilni neskaisčių minčių ir veiksmų, t.y santykiauja su šėtonu, o pagal Šv. Raštą tai tik pragaro verta.
  Ir nei vienas piktžodžiaujantis prieš Dievo Motiną niekada neturės skaistybės ir tyrumo malonės, nes jo dvasinė motina yra senoji Ieva ir todėl vartai gyvatei šėtonui visada plačiai atverti ir šėtonas daro iš senosios Ievos vaikų izdevoną ir santykiauja su jais, kada tik užsinorėjęs.

 14. Dievas yra tobulas tyrumas ir skaistumas ir jis sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą, Bet žmogus pasirinko gyvatę. Atėjo Jėzus – Naujasis Adomas ir Mergelė Marija – Naujoji Ieva, sugražinti mus į Rojų, padėti mumyse atkurti Dievo paveikslą, t..y. visišką skaistybę ir tyrumą – ir kaip ir tuomet Rojuje, Dievas kiekvienam suteikia laisvą pasirinkimą. Kiekvienas laisvas pasirinkti.
  Bet būkite geri, sektantai, nepasiekę visiškos skaistybės ir tyrumo, t.y neatkūrę savyje Dievo paveikslo, neateikite čia mūsų kaltinti ir mokinti, nes patys santykiaujate su šėtonu ir esate tiktai pragaro verti pagal Šv. Raštą.

  O katalikai turi savo mokytojus ir užtarėjus, Švč, Mergelę Mariją, šventuosius, pvz. šv. Kazimierą, kuris kiekvieną dieną dieną giedojo Švč. Mergelei Marijai ilgiausią giesmę, kuri jam mirus buvo padėta po jo galva karste, kuris skaistybę vertino labiau už savo gyvybę, kurio kūnas praėjus 90 metų po mirties, paskelbus jį Šventuoju ir atidarius karstą buvo nesugedęs ( Tu neleisi savo Šventajam supūti. Apd. 13, 35) Šį įvykį vaizduojantis paveikslas yra Vilniaus Katedroje, Šv. Kazimiero koplyčioje. Ir mes galima melstis Šv. Kazimiero užtarimo, kad padėtų mums įgyti skaistybės ir tyrumo malonę ir kitas mūsų išganymui reikalingas malones.
  Ir dar mes turime didžiausią pasaulio lobį – Švenčiausiąjį Sakramentą – t.y Viešpatį Jėzų, su Kūnu ir Krauju, Siela ir Dievyste ir vertai priimdami Švč. Sakramentą irgi esame palaipsniui nutyrinami.

  Jums viso to nereikia, tai nesinaudokit. bet būkit tokie malonūs, pakol neturi visiškos skaistybės malonės, pakol santykiaujate su šėtonu, nemokinkite tų, kurie sukūrė visą krikščionišką civilizaciją, kurie paskelbė Evangeliją visam pasauliui, kurie Šventoje žemėje turi, prižiūri ir išlaiko visas su Jėzumi susijusias ir jo Brangiausiuoju Krauju aplaistytas vietas, nes esat apgailėtini, bandydami įrodyti, kad srėbti kiaulių jovalą, t.y gyventi su senąja Ieva ir šėtonu yra geriau, negu gyventi su Jėzumi, esančiu Švenčiausiame Sakramente, kuomet galime valgyti jo Kūną ir gerti Jo Kraują, kuomet galime būti Nekaltai pradėtosios Naujosios Ievos – Naujosios Jeruzalės vaikais ir imti pavyzdį ne iš kažkokių nupušusių ir kaltinimuose save įprasminusių sektantų, bet iš Šventųjų, kurių kūnai yra negendantys ir kurie savo šventumą paliudija gausiais stebuklais.

  Dar paskaitykite Jono 6 . Gal ten irgi perkeltine prasme rašo? Juk labai aiškiai parašyta, kad kas nevalgo Jėzaus Kūno ir negeria Jo Kraujo neturi amžinojo gyvenimo.

 15. Jums reikia gydytis. Jums su psichika negerai. Tikrai. Sakau nuoširdžiai. Arba jus stiprus katalikybės demonas užvaldęs. Čia jau diagnozė. Pyktis ne iš Dievo, tamstele. Nors ir labai spjaudotės ugnimi, bet jums linkiu ramybės šv dvasioje arba profesionalios pagalbos.

  • ŽInote Marija iš Agredos dar ne tokais žodžiais sektantus ir eretikus vadino ir ką? Dievui matyt labai patiko, jeigu jos kūnas jau 350 metų negenda. 20 a. pradžioje mokslininkai jos kūną tyrė, 20 a. pabaigoje dar kartą ir per tą šimtmetį visiškai jokių net menkiausių kūno irimo žymių. O knygoje Mistinis Dievo miestas Ji rašo, kad Marija yra Naujoji Jeruzalė.

   Tokie kaip jūs draskote Kristaus kūną ir Šv. Pijus iš Pietrelcinos, kurio kūnas irgi negendantis sakė, kad nėr baisesnės nuodėmės už piktžodžiavimą prieš Dievo Motiną.

   O Šv. Maksimiljonas Kolbė rašė, kad Mergelė Marija su Šventąja Dvasia yra vienas kūnas ir, kad piktžodžiauti prieš Mariją, tai tas pats kaip piktžodžiauti prieš Šventąj Dvasią, kurios Biblijoje rašoma, negali būti atleistos.

   Ir jeigu tik atsiranda straipsnis apie Mariją, tuoj kaip erkės iš pakampių pradeda lysti visokie gaivalai, piktžodžiautojai prieš Švč; Mergelę Marijąą, alia gyvenantys pagal Bibliją, tik kažkodėl nematantys, kad jiems reikia išsilupti akį, kad jiems reikia nusipjauti ranką, kad jie neturi amžinojo gyvenimo, nes nevalgo Kristaus Kūno ir Kraujo, kad jie kaip nuolatiniai kaltintojai bus išmesti iš dangaus kartu su savo šeimininku Kaltintoju, kad Petras yra uola, kurios pragaro vartai nenugalės, kad Petras yra vyriausias iš visų apaštalų. Kad apreiškimų 12 skyriuje rašoma apie Moterį, „įnirto slibinas prieš moterį, ir metėsi kautis su kitais jos palikuonimis, kurie laikosi Dievo įsakymų ir saugo Jėzaus liudijimą.“ Kad pradžios knygoje parašyta, kad Moteris ir jos palikuonys sutraiškys gyvatei galvą, o ne kažkokie piktžodžiautojai prieš Moterį.

 16. o pagal kokią sandorą?
  Nes katalikai gyvena pagal Naująją Sandorą, jeigu ką. Gyveni pagal šventą raštą ir nežinai, kas yra Naujoji Sandora? Tai vadinasi Biblijos neskaitai, tik youtube filmukius žiūri.
  Rom 7-6 Bet dabar, numirę įstatymui, kuriuo buvome surišti, esame išlaisvinti iš jo, kad tarnautume nauja dvasia, o ne pasenusia raide.
  20 Lygiai taip po vakarienės Jis paėmė taurę, sakydamas: “Ši taurė yra Naujoji Sandora mano kraujyje, kuris už jus išliejamas.
  Sakydamas “naują Sandorą”, Jis nurodė, kad pirmoji yra pasenusi. O kas pasensta ir nukaršta, to greit nebeliks.
  15 Ir todėl Jis yra naujosios Sandoros tarpininkas, kad, įvykus mirčiai pirmojoje Sandoroje padarytiems nusikaltimams atpirkti, pašauktieji gautų amžinojo palikimo pažadą.
  Bet dabar Jis gavo juo prakilnesnį tarnavimą, juo tobulesnės, geresniais pažadais besiremiančios Sandoros tarpininkas yra.
  …Kuris padarė mus tinkamus būti Naujosios Sandoros tarnais-ne raidės, bet Dvasios, nes raidė žudo, o Dvasia teikia gyvybę.

 17. O gal skaitote senajį testamentą? Irgi neskaitote, nes jūs tik kaltinančius youtube filmukus…iš tų filmukų ir visos jūsų žinios.

  Pakartoto įstatymo knygoje paaiškinta, kodėl Dievas liepe nedaryti tų stabų.
  „5 „Kadangi jūs nematėte išvaizdos, kai VIEŠPATS kalbėjo jums iš ugnies prie Horebo, būkite atidūs ir saugokitės nuoširdžiai, 16 kad nesielgtumėte nedorai, dirbdamiesi sau bet kokios išvaizdos stabą, – ar į vyro, ar moters panašumą, … Todėl, kad Dievo tauta namatė Dievo išvaizdos.
  Juk iki Jėzaus atėjimo Išrinktoji tauta psalmėse šaukėsi Dievo – Tavo veido, Viešpatie, aš ieškau!“ (Ps 27,8) ir pan. Dievas išklausė maldas ir per Nekaltai pradėtają Mergelę – padangtę, ne rankų darbo ir ne šios kūrinijos, atėjo ir apreiškė žmonėms savo veidą ir įsteigė Naująją Sandorą,
  Taigi po Jėzaus atėjimo visi pamatė Dievo veidą ir Dievo Motinos veidą, įstatymai pasikeitė.

  Nenorite, gyvenkite pagal Senąją sandorą niekas jums nedraudžia, kiekvienas laisvas pasirinkti, bet nenurodinėkite kaip mums katalikams gyventi.

 18. O kaip tada su Jėzaus žodžiais,MT 5,17-18.“Aš atėjau įstatymą vykdyti ,o ne jį panaikinti.Ne viena raidė negali būti išmesta.O jūs garbinate stabus ,paveikslus ,meldžiatės jiems.Ar galėjo Jėzua prašyti Faustinos tokios nesąmonės.“Kas melsis į šį paveikslą ,bus išgelbėtas.Faustina ,tai šetono melas .Arba ji buvo psichinė ligonė ,arba,šetonas per ją dirbo juodą darbą,klaidindamas žmones ,o kur dar jūsų “relikvijų “garbinimas .Daug būtų galima paminėti.Jūs nusidedate Dievui ,nesilaikote Jo žodžio ,klaidžiojate rūke.Aš klausiu lietuviškai ….Kodėl pakeistas 2 Dievo įsakymas ir paliktas katekizmo interpretacija.Taip mes gyvename naujoje sandoroje,bet senoji negali būti anot Jėzaus panaikinta ,interpretuota ir t.t.Kas kalbama naujojoje sandoroje ,tai jūs iš vis pievose.Jūs katalikai būtent ir gyvenate senojoje sandoroje ,aukojate Jėzų per mišias ,vyksta apeigos ,ritualai ,krapymai ,smilkalai ,viskas ,kas vbuvo senojoje sandoroje.Senoji sandora turėjo pastatą šventyklą ,O Jėzus statė bažnyčią dvasinę.Bažnyčia ,ne materialus pastatas,o pašauktųjų buvimas ,Juk Jėzus kalbėjo ,“aš sugriausiu tą šventyklą ir atstatysiu per 3d.Niekas Jo tada nesuprato .Jis turėjo omenyje pastatyti dvasinę bažnyčią.Ir 40m po Jėzaus kaip buvo pranašauta ,šventykla buvo sugriauta .Neliko akmens ant akmens.Visuotinė bažnyčia ,kuri tiki Jėzų .Bažnyčia -Jėzaus kūnas.HB9,24-“Mat Jėzus įžengė ne į rankų darbo šventovę-tikrosios atvaizdą,……Ir įžengė ne tam ,kad pakartotinai atnašautų save,kaip kad daro vyriausias kunigas,…..Bet dabar Jis VIENĄ KARTĄ IR VISIEMS LAIKAMS PASIRODĖ ,KAD SAVE AUKODAMAS ,SUNAIKINTŲ NUODĖMĘ.Todėl jūsų aukojamos mišios yra grynas burtininkavimas ir stabmeldystė.Pažinkite tiesą ir tiesa padarys jus laisvus.Jums uždarytos akys ,apie tai irgi kalbėjo Jėzus ir Jo apaštalai.Kodėl ?O todėl ,kad jūs užstrigote senojo testamento tradicijoms,ritualuose ,su kuriais ir kovojo Jėzus.Kur Šv rašte rašoma apie nekaltąją mergelę ,jos prasidėjimą ,apie jos į dangų paėmimą .Tai viskas yra erezija.O kas dėl Petro uolos .Jūs tai priimėte iš konteksto.Tai gal priimkite tiesiogiai ir Jėzaus žodžius “Kas valgys mano kūną ,nematys mirties …..“Tai gal Jėzus turėjo omenyje Jį valgyti …….Bažnyčia statoma ant Petro tikėjimo ,nors jis 3 kartus išdavė ir Jėzus jį šetonu net pavadino “Eik nuo manęs šetone ,tu -papiktinimas.Taip ,kad ieškokie tiesos ,ir ties padarys jus laisvus ,o ne religiniuose gniauštuose ,ritualuose įstrigus ,nes mes išgelbėti per tikėjimą….o ne per religinius svaičiojimus.

 19. Ar Bažnyčia pastatyta ant Petro?

  Žiūrėkime į šį skaitinį – Mt 16,13-19:

  Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė savo mokinius: „Kuo žmonės mane, Žmogaus Sūnų, laiko?“
  Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų“.
  Jis vėl paklausė: „O kuo jūs mane laikote?“
  Tada Simonas Petras atsakė: „Tu esi Kristus, gyvojo Dievo Sūnus“.
  Jėzus jam atsakė: „Palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje.
  Ir Aš tau sakau: tu esi Petras, ir ant šios uolos Aš pastatysiu savo bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tu atriši žemėje, bus atrišta ir danguje“.

  Jėzus savo mokiniams ir mums sako, kad išpažinimas ir teisingas tikėjimas kyla iš Dievo Tėvo malonės. Nes žmogaus Simono logika (kūnas ir kraujas) iš savęs negali to suvokti. Tik Dievo malone tai suprantame. Tokiu būdu, Bažnyčios pamatas yra ne kūnas ir kraujas, bet išpažinimas. Tai išpažinimo žodžiai – “Jėzus yra Kristus (Mesijas)“. Jėzus sako, kad šis tikėjimas yra duotas Dangiškojo Tėvo malone. Kristus, arba žydiškai – Mesijas yra tas asmuo, kuris neša visus Dievo pažadus ir juos išpildo.

  Tik paties Dievo veiksmas yra tai, kad Jis duoda Mesiją-Sūnų, ir duoda tikėjimo išpažinimą:“Jėzus yra Kristus,(Mesijas) gyvojo Dievo Sūnus“. Šio tikėjimo žmonės patys iš savęs negalėtų turėti.

  Bažnyčios pagrindas – uola, o ne Simono Petro asmuo. Bažnyčia pastatyta ant išpažinimo, kurį pasakė Petras. Stiprybės įvaizdžio – uolos ir tikro tikėjimo saryšį gali paaiškinti dar vienas pavyzdys iš Evangelijos pagal Matą, septinto skyriaus:

  Taigi kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį savo namą ant uolos. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos.
  Ir kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į kvailą žmogų, pasistačiusį savo namą ant smėlio. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą, ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus“. (Mt 7,24-27)

  Petras yra tas, kuriam pirmajam yra duotas šis tikėjimo išpažinimas. Viešpats sako mokiniams jau žinomą pavyzdį. Statyba ant smėlio yra kvailas, lengvabūdiškas poelgis. Uola yra tvirtas pagrindas, kuris išlaiko pastatą. Išpažinimas yra nepajudinama uola, ant kurios yra statoma Bažnyčia. Ne asmuo yra uola, bet tikėjimas. Tokiu būdu Dievo veiksmu yra pagrindžiama Bažnyčia. Pagalvojus – lyg ir paprastai padėtas Bažnyčios pamatas. Tik keli žmogaus Simono ištarti žodeliai sudaro visuotinės Bažnyčios pamatą? Ar to užtenka?

  Tai ne Petras, bet Dievas duoda žodžius ir įsteigia Bažnyčią. Juk tai yra svarbiausia. Šis trumpas išpažinimas yra visos Šventos Bažnyčios pamatas, kurią stato Viešpats. Ir šis pamatas, ir ši statyba nėra vien praeityje. Bažnyčia nėra pilnai pastatyta. Ji statoma ir dabar.

  Tiesiai sakant, Bažnyčia tiek anksčiau, tiek ir dabar statoma ne ant Petro, bet tik ant Jėzaus Kristaus. Apie tai primenama pirmame apaštalo Pauliaus laiške Korintiečiams:

  Pagal Dievo man suteiktą malonę aš, kaip išmintingas statybos vadovas, padėjau pamatą, o kitas stato ant jo. Tegul kiekvienas žiūri, kaip stato.
  Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas, kuris yra Jėzus Kristus. (1 Kor 3,10-11)

  Kuo Petras svarbus mums, krikščionims? Turime šventojo figūrą, bet yra ir kitų šventųjų. Jis apaštalas, bet turime ir kitų apaštalų. Kankinys? Bet visi apaštalai jais buvo. Stebukladarys? Bet ir kiti…

  Apaštalas Simonas Petras yra pirmasis. Pirmas tarp pirmųjų. Mes, vėliau gyvenantys krikščionys, nesame Petro pasekėjai, bet jo įpėdiniai. Kodėl? Nes pasekėjams būdinga garbinti ir mėgdžioti pirmtaką ar kokį išskirtinį asmenį, jo darbus ar jo sukurtą personažą. Sekėjui norisi kažką gerinti, dailinti, kažką savo pridėti. Tačiau ištartas išpažinimas to visiškai neleidžia. Nes tai, ką Jonos sūnus Simonas (pramintas Petru) pasakė, nei mėgdžiosi, nei ką pridėsi, nei atimsi, nei pagerinsi.

  Krikščionys, kurie tiki – „ Jėzus yra Kristus, gyvojo Dievo Sūnus“- yra kaip Petras. Jų tikėjimas yra kaip Petro. Kitaip sakant, krikščionys (tuo tikintys) šio išpažinimo klausimu dabar yra “Petro pozicijoje”, užima jo vietą. Tai reiškia – krikščionys (tuo išpažinimu tikintys) esti Petro įpėdiniais. Tačiau ši įpėdinystė ne automatiškai paveldima. Juk tampama ir būnama Petro įpėdiniais ne taip, lyg tai būtų garantuota paveldėjimo teisėje. Ši įpėdinystė ne teisinė, ne paveldima, ne formali. Tai yra dvasinė įpėdinystė. Jos esmę sudaro tikėjimas, jog Jėzus yra Kristus, Gyvojo Dievo Sūnus. Reikia tuo išpažinimu tikėti ir savo tikėjimą išpažinti.

  Kyla nuojauta, kad dalis krikščionių esti panašūs į Petro sekėjus, o ne į įpėdinius. Jiems taip paprasčiau – garbinti savo didvyrius. Tačiau reikia tikėti ne Petro asmeniu ir jį garbinti, kaip kai kurie tiki ir jį garbina.Tai yra Šv.Rašto iškraipymas. Galima tik labai apytikriai numanyti, kodėl tas nuokrypis atsirado. Gal dėl išplitusio kankinių kulto, gal dėl žlungančios Romos imperijos galios centro ir vertybių stygiaus? Bet kokiu atveju, Bažnyčios istorija ėmė klostytis nauja linkme. Iš katakombų išėjusi persekiota Bažnyčia pasuko “galios kaupimo” kryptimi. Romą de facto ėmė valdyti įtakingi vyskupai, kurie ėmė tapatintis su žinomu pirmtaku – Šv. Petru.

  Reikia tikėti tuo išpažinimu, kurį Petras pirmasis ištarė. Būtent todėl krikščionis (tuo tikintis) pats yra lyg papildoma uola šalia Petro – “gyvasis akmuo”. Apie tai rašo pats Petras:

  Ženkite prie Jo, gyvojo akmens, tiesa, žmonių atmesto, bet Dievo išrinkto, brangaus,
  ir patys, kaip gyvieji akmenys, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasines aukas, priimtinas Dievui per Jėzų Kristų.
  Todėl Rašte pasakyta: „Štai dedu Sione kertinį akmenį, rinktinį, brangų; ir kas tiki Jį, nebus sugėdintas“.
  Tad jums, kurie tikite, Jis yra brangus, o nepaklūstantiems „tas statytojų atmestas akmuo tapo kertiniu akmeniu, suklupimo akmeniu ir papiktinimo uola“. Jie suklumpa, neklausydami žodžio; tam jie ir skirti. (1 Pt 2, 4-8)

  Taigi, jeigu su Petru išpažįstame, kad “Jėzus yra Kristus (Mesijas)“, mes turime būti ir esame lyg „atspirties taškai“, lyg uolos, ant kurių Viešpats ir dabar stato savo Bažnyčią. Būtent tokiais būdami, mes esame Jam reikalingi.

 20. O kaip tada su Jėzaus žodžiais,MT 5,17-18.“Aš atėjau įstatymą vykdyti ,o ne jį panaikinti.

  Tas ST įstatymas gali būti sutrumpintas t.y sutrauktas į du pagrindinius įstatymus – t.y Mylėk Dievą ir mylėk artimą. Tai Jėzus ne panaikino šį įstatyma, bet šį įstatymą įvykdė savo mirtimi ant Kryžiaus – JIs tobulai mylėjo Dievą ir tobulai mylėjo artimą. Iš meilės Dievui Tėvui, jis tobulai įvykdė Jo valią ir prisiėmęs savo artimo nuodėmės, numirė kankinio mirtimi už savo artimus..
  Iš Jėzaus asmenyje mes turime visą įstatymą, t.y tikėdami Jėzų ir laikydamiesi Jo mokymo, paliktų nurodymų per Jėzų mes turime to senojo įsatymo įvykdymą. Mums reikia tikėti Jėzumi ir vykdyti Jo paliepimus – siekti skaistybės, tyrumo, valgyti Jo Kūną ir Kraują, be kurio amžinojo gyvenimo nebus ir pan.
  Ir savo Krauju kaip Auka ir Kunigas, Jėzus įkuria Naująją Sandorą ir Naują Bažnyčią, pastatytą ant Petro uolos, kurios nenugalės pragaro vartai.
  Dėl Petro, galima išvartyti visaip, nes Šventasis Raštas turi ir tiesioginę ir perkeltinę prasmę. Jeigu tamsta nori tikėk Petru perkeltine prasme, niekas nedraudžia, tik nenurodinėk kitiems, ką jie turi tikėti, nes visgi realybėje akivaizdu, kad yra ir tiesioginė prasmė, tai kelis tūkstančius metų egzistuojanti Petro -Katalikų Bažnyčia, kurios misionieriai, išsižadėję žmonų ir vaikų per daugelį šimtmečių paskelbė Kristų ir Evangeliją visame pasaulyje, kurios niekas pakolkas nesugriovė ir niekada nesugriaus, nes ji per Jėzasu įsteigtą apaštališką kunigystę pastatyta ant Uolos, Jėzaus Kristaus – Aukščiausiojo Kunigo, ant Realaus Jėzaus Buvimo su Žmogyste ir Dievyste Švenčiausiame Sakramente, kuris yra Jėzaus Kūnas ir Kraujas – tai didžiausias lobis žemėje. Bet ne veltui juk Evangelijose rašoma, kad tą lobį reikia surasti, kad suradęs jį žmogus parduoda viską, ką turi arba, kad daugeliui Jėzaus žodžiai apie Jo Kūno ir Kraujo valgymą pasirodė per kieti ir jie su juo daugiau nevaikščiojo (Jono 6-66)
  Ne visiems tas skirta. Juk yra ir išrinkitieji ir atmestieji.

 21. Nors mane kaltinate dėl pykčio, bet aš manau priešingai, – kad aš pasielgiau labai humaniškai ir tokiu būdu parodžiau savo didelę meilę, dėl to, kad iš viso skyriau jums, piktžodžiautojams savo dėmesį, kad teikiausi gaišti savo laiką su jumis diskutuoti, nes dažniausiai niekas net nekreipia į jus dėmesio ir laikosi taisyklės – duok d… kelią, tegul greičiau praeina, nemėtyk perlų kiaulėms ir šiaip niekam jūs neįdomūs. Ir nors gyvenime ir nutaiso jums kokią saldžią ar atlaidžią šypsenėlę, bet daugelis supranta, kad tiesiog esate atmestieji, ar patys pasirinkę srėbti kiaulių jovalą – t.y visokius kaltinimus.

  Bitės juk neįrodinėja įkyriai žyziančioms musėms, kad medus geriau už visokius ekskrementus, jos kopinėja medų ir tiek.

  Ir atsiminkite, kad žydai meldžiasi atskirai nuo moterų, atsiskyrę pertvara ir pagal savo Sandorą (Kunigų 15 skyrius) turi visokius švarius ir nešvarius laikotarpius, kai negali prisiartinti prie moters, tas nešvarus laikotarpis yra moters nevaisingos dienos, t.y per mėnesines ir po jų 7 dienos, o tada, nuo 14 ciklo dienos jau yra vaisingos dienos. Tai reiškia, kad išrinktajai tautai leidžiami lytiniai santykiai su žmona tik jos vaisingomis dienomis, t.y. vaikams pradėti, kad lytiniai santykiai skirti ne malonumams ir geismams patenkinti. Dar jiems draudžiama išlieti sėklą, t.y užsiimti anonizmu,
  O Jėzus šią kartelę į tyrumą ir skaistumą dar gerokai pakėlė, Todėl per šimtmečius daugybė vyrų ir moterų rinkosi vienuolių arba celibato kelią – tarnauti Dievui skaistybėje ir dažnai ir mirti kankinio mirtimi dėl to, kad išsaugoti skaistybę.
  Žinoma ir pas katalikus labai daug netyrumo, bet katalikai bent jau turi skaistyklą, kur yra galimybė nepasiekus tyrumo žemėje, būti nuskaistintam skaistykloje, o jūs tarpinio varianto neturite – skaistyklą niekinate, ją atmetate – todėl jums ir belieka tik luptis akis, kirstis rankas arba, tapti eunuchais dėl dangaus karalystės, t.y nusipjauti savo organus visai.
  Mt 19-12 yra eunuchų, kurie patys save tokius padarė dėl dangaus karalystės. Kas pajėgia išmanyti, teišmano”.
  Jn 2-nes visa, kas pasaulyje, tai KŪNO geismas, AKIŲ geismas ir gyvenimo puikybė, o tai nėra iš Tėvo, bet iš pasaulio.17 Praeina pasaulis ir jojo geismai. Kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius.

  Čia parašiau jums iš Šventojo Rašto apie skaistybę, apie kurią youtube filmukai jums niekada nepasakoja, nes tų filmukų tikslas ne jūsų tobulėjimas kelyje pas Dievą, bet jūsų įtraukimas į nuolatinius kaltinimus.
  Ir jeigu gyvenate pagal Šventąjį Raštą, tai nepamirškite siekti skaistybės be kurios niekas neregės Dievo. O kad esate teisingame kelyje suprasite iš gašlių minčių ir veiksmų geroko sumažėjimo jumyse. pvz, ,liks kokį 10 proc. ankstesnio lygio. Jeigu jums nereikia užtarėjų, tai siekite skaistybės patys savo jėgomis 🙂

 22. Atmetu skaistyklą, nes tarpinio varianto šv rašte nėra. Jėzaus pateikiamas palyginimas su Lozorius ir turtuoliu.Kodėl Jėzus ne liepė melstis už mirusius. Taip kad atgailauk it, atsiverskit, kitaip su savo pagonišku tikėjimu tikrai nueisite į pražūtį. Kai Jėzus sugrįš jums akys atsivers, bus sunaikinta Vatikano šėtono melo imperija. Bet gali būti per vėlu..

 23. Va tik viena problema, kad tavo nuomonė niekam čia neįdomi. Juk ne į tavo karalystę juk norime papulti 🙂 Katalikai apart Jėzaus mokymo turi Bažnyčios mokymą, turi savo Šventuosius, kurių kūnai negenda arba kurie savo mirtimi įrodė meilę Kristui. Mes iš jų mokomės. Jie mūsų tikejimo pavyzdžiai.

  10 Dievo man suteikta malone aš, kaip išmanus statybos vadovas, padėjau pamatą, o kitas stato toliau. Tegul kiekvienas žiūrisi, kaip statąs. 11 Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas, kuris yra Jėzus Kristus. 12 Ar kas ant šio pamato stato iš aukso, sidabro, brangiųjų akmenų, medžio, šieno, šiaudų, – 13 tai kiekvieno darbas išaiškės. Teismo diena jį iškels aikštėn, nes ji pasirodys ugnimi ir ugnis ištirs, koks kieno darbas. 14 Kieno statybos darbas ant to pamato išliks, tas gaus užmokestį. 15 O kieno darbas sudegs, tas praras užmokestį; jis pats išsigelbės, bet tartum per ugnį.

  O ką reiškia jis išsigelbės, bet tartum per ugnį? O tai, kas yra ta ugnis? Ne skaistykla? Nes butent skaistykoje ir dega nuskaitinanti ugnis.

  Antroji Makabėjų knyga 12 skyrius
  39 Kitą dieną, kadangi tai buvo reikalinga, Judas ir jo vyrai nuėjo paimti žuvusiųjų kūnų ir parnešti jų palaidoti su jų giminėmis protėvių kapuose. 40 Po kiekvieno žuvusiojo tunika buvo rasta šventieji Jamnijos stabų atminai, kuriuos žydams Įstatymas draudžia nešioti. Visiems buvo aišku, kad tai buvo priežastis, dėl kurios tie vyrai žuvo. 41 Visi tad šlovino kelius VIEŠPATIES, teisiojo teisėjo, kuris atidengia paslėptus dalykus, 42 ir atsidėjo maldai, prašydami, kad žuvusiųjų padarytoji nuodėmė būtų visiškai atleista. Paskui kilnusis Judas ragino žmones vengti nuodėmės, nes jie savo akimis matė, kas už nuodėmę buvo ištikę žuvusiuosius. 43 Be to, jis, surinkęs iš savo kareivių du tūkstančius sidabrinių drachmų, nusiuntė į Jeruzalę, kad būtų parūpinta atnaša už nuodėmę. Tai darydamas, jis elgėsi gerai bei kilniai ir turėjo mintyje mirusiųjų prisikėlimą. 44 Iš tikrųjų, jeigu jis nebūtų laukęs, kad žuvusieji prisikels, būtų buvę nenaudinga ir kvaila melstis už mirusiuosius. 45 Be to, jis suvokė, kad nepaprastai garbingas atlygis laukia tų, kurie užmiega dievotai – tai šventa ir dievota mintis. 46 Todėl jis ir darė auką už mirusiuosius, kad jie būtų išvaduoti iš šios nuodėmės.

 24. ŠIaip vsi youtube filmukų žiūrėtojai ir piktžodžiautojai įsivaizduoja esantys pilni Dievo Dvasios, nors greičiau jie yra pilni kitų niekinimo ir kaltinimo, neskaistybės, netyrumo, savęs susireikšminimo, nes būdami niekas, įkyriai lenda ir kiša savo nuomonę kitiems ir pan.
  Ką reiškia būti pilnam šventosios Dvasios labai gerai aprašė Šv. Makarijus Didysis, daugelio šventų vienuolių mokytojas ir abatas. Ir jo pamokymai yra lietuviškai intenete puslapyje Pilnų namų bendruomenė – skaitykla – Pamokymai apie krikščioniškąjį gyvenima. Labai verta viską perskaityti ir dar ne vien kartą, o VI skyrius vadinasi VI. PRIĖMUSIŲJŲ ŠVENTĄJĄ DVASIĄ BŪSENA.
  Kelis punktus iš daugelio galite paskaityti čia:

  177. Kaip metalas, švinas, auksas ar sidabras ugnyje praranda savo kietąsias savybes, tampa minkšti ir, kol būna ugnyje, dėl jos karščio lydosi, keičia savo prigimtinį kietumą, taip ir siela, atsisakiusi šio pasaulio ir pamilusi vienintelį Viešpatį, nuoširdžiai Jo ieškodama, dirbdama ar kovodama su šio pasaulio pagundomis, nenuilstamai Jo laukia, o priėmusi šią dangiškąją Dievo Dvasios Meilės ugnį jau tvirtai atsižada bet kokios pasaulietinės meilės, išsilaisvina nuo visokių aistringų vilionių, perkeičia savo prigimtinį nuodėmės kietumą, viską laiko nereikalingu ir tik vieninteliame dangiškajame Jaunikyje, kurį priėmė į save, nusiramina, Jam jausdama karštą meilę.

  178. Sakau tau, kad net ir nuo pačių mylimiausių brolių siela nusisuka, nes jos gyvenimas ir ramybė yra slaptas ir neapsakomas bendravimas su dangaus Karaliumi. Šis bendravimas išskiria nuo bendravimo su tėvu, motina, broliais, ir visi, su kuriais tik toks žmogus susitinka, jo prote jie darosi pašaliniai. Ir jeigu žmogus juos myli, tai myli kaip pašalinius, nes visą dėmesį siela skiria savo Jaunikiui. Juk pasakyta: „Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir glausis prie savo žmonos, ir du taps vienu kūnu“ (Ef 5, 31). Tad jeigu kūniška meilė taip atskiria nuo visos kitos įmanomos meilės, tai tuo labiau tie, kurie įgijo bendravimą su Šventąją Dvasia, atsižada bet kokios meilės pasauliui ir tokiu būdu jiems viskas ima rodytis svetima. Taip yra todėl, kad jie yra nugalėti dangiškų troškimų ir tampa priklausomi nuo šio bendravimo: ten jų viltys, ten mąstymas, ten jie gyvena, ten nukreiptos jų mintys, ten nugalėtas dieviškos meilės ir dvasinių troškimų vedamas yra sutelktas jų protas.

  179. Todėl žmonės, ant kurių nusileidžia ši Dieviško Gyvenimo Dvasios rasa ir kurių širdys yra paveikiamos dieviškos meilės dangiškajam Karaliui – Kristui, prisiriša prie šio grožio, neapsakomos garbės, prie nesuvokiamų dangiškųjų turtų ir amžinojo Karaliaus – Kristaus. Jie atsiduoda į nelaisvę troškimui ir meilei, save visiškai nukreipdami Kristaus link, ir visomis jėgomis siekia pagerinti tuos neapsakomus dvasios turtus, dėl kurių nieku laiko visą žemišką grožį, garbę, pagarbą, karalių ir kunigaikščių gėrybes. Jie yra pakerėti dangiško grožio ir jų sielos jau susiliejo su dangiškuoju nemarumu. Tad ir trokšta tik dangiškojo Karaliaus meilės, su didžiu troškimu tik vieną Jį turi prieš akis, dėl Jo vieno atsižada pasaulietinės meilės ir nutraukia visus žemiškus ryšius, kad savo širdyse turėtų tik šį vieną norą, su niekuo nesusimaišiusį.

  180. Tik tie krikščionys, kurie tikrai yra priėmę malonę, gali suvokti, kad visas pasaulis ir karališki turtai, garbė ir išminties žodžiai – visa tai tik kažkokia svajonė, kažkas praeinantis ir neturintis tvirto pagrindo, nevertas jokio dėmesio. Kodėl taip? Ogi todėl, kad nuostabu ir stebuklinga yra tai, kas virš dangaus, ko nėra karaliaus lobynuose ir išminties žodžiuose, ko nesuteikia pasaulietinė garbė. O turtas ir vertė, kuri įgyta priėmus Viešpatį, visa ko Kūrėją, yra ne laikini, bet amžinai išliekantys.

 25. 181. Krikščioniškasis protas, veikiant Šventajai Dvasiai, įgyja pastovumą, tvirtumą ir ramybę, nebesiblaško ir nesisieloja dėl nepastovių minčių, bet yra apimtas Kristaus ramybės ir Šventosios Dvasios meilės. Viešpaties apie tokius yra pasakyta, kad jie perėję iš mirties į gyvenimą. Krikščionis yra protu atsinaujinęs, mintimis nusiraminęs, su meile prisirišęs prie Viešpaties, nuo visų žmonių pasaulyje besišalinantis naujasis kūrinys. Dėl to Viešpats ir buvo atėjęs, kad tikrai Jį įtikėjusieji gautų visas šias dvasines dovanas.

  182. Kaip iš tikrųjų įtikėjusi kraujoplūdžiu serganti moteris, vos tik palietusi Viešpaties apdaro kraštelį, bemat pasveiko ir perstojo tekėti kraujas iš nešvaraus kraujavimo šaltinio, taip ir bet kuri siela, turėdama neišgydomas nuodėmės žaizdas, nešvarius ir vylingus minčių šaltinius, jeigu tik priglus prie Kristaus ir tikrai tikėdama prašys malonės, tikrai gaus išganingąjį išgijimą nuo nepagydomų aistrų srauto, ir vienintelio Jėzaus jėga bus išdžiovinti aistrų šaltiniai, iš kurių srūva nešvarios mintys. Be Jėzaus šių žaizdų daugiau niekas negali išgydyti.

  183. Kaip saulė, pakilusi virš žemės, paskleidžia jai savo spindulius, o tekėdama vakarų link juos atgal susirenka, taip ir siela, kol nėra atgimusi savo dvasia iš aukštybių, klajoja žemėje ir jos mintys apsiriboja žemiškomis ir praeinančiomis gėrybėmis. Tačiau kai tik ji nusprendžia atgimti ir siekia bendrauti su Šventąją Dvasia, į krūvą surinkusi visas savo mintis ir jas savyje užlaikydama, tuomet įeina į ne rankų darbo namus pas Viešpatį. Jai įžengus į dieviškąjį laiką, visos jos mintys darosi švarios ir šventos, nes siela, išsilaisvinusi iš tamsos kunigaikščio – pasaulio dvasios pančių, įgyja švarias ir dieviškas mintis. Juk Dievas yra maloningas: Jis žmogų sukūrė būti dieviškosios prigimties dalininku.

  2. Toks dvasinis keitimasis pasireiškia iš karto malonei vos tik pradėjus veikti. Tačiau labai pavojinga galvoti, kad jau pasiektas tobulumas. Tai yra tik pradžia. Malonė, leidusi save pajusti, širdį užvaldo labai iš lėto, kol visko neapima ir neperkeičia.

  184. Kada pagal kiekvienos sielos tikėjimo stiprumą ima veikti Dievo malonė ir siela priima pagalbą iš aukščiau, malonė sielą apšviečia tik iš dalies. Negalvok, kad kieno nors siela buvo apšviesta visa iš karto. Joje dar lieka didelė terpė ydai, todėl žmogus dar turi dėti didžiules pastangas, suderintas su jo viduje veikiančia malone. Dievo malonė, kuri sielą gali padaryti švarią per vieną akimirką, ją lanko palaipsniui, taip tikrindama sielos nusiteikimą ir atsidavimą Viešpačiui, ar ji nesusidraugavo su piktuoju, ar visiškai atsiduoda Dievo malonei. Todėl siela ilgus metus yra bandoma, ir nieko neskriaudžianti bei niekuo neįžeidžianti malonė labai palaipsniui joje apsigyvena. Ir pati malonė tampa dirva, į kurią siela ilgų išbandymų laikotarpiu, malonei padedant, pradeda leisti savo šaknis, kol malonė neapima visos sielos ir kol ji nepradeda karaliauti visame sielos inde.

  185. Daugelis, kada taip buvo veikiami Dievo malonės, suklydo, pagalvoję, kad pasiekė tobulumą, ir tarę: „Gana iš mūsų, niekam nebeturime poreikio.“ Tačiau Viešpats begalinis ir nepasiekiamas. Siela turi daug narių ir yra labai gili, o į ją įlindusi nuodėmė užvaldė visas širdies kerteles. Kai žmogus šaukiasi malonės, ji ateina ir užvaldo vieną, galbūt du sielos narius. O nepatyrusysis, paguostas malonės, ima manyti, kad jį aplankiusi malonė apėmė visą jo sielą ir joje sunaikino nuodėmę. Tačiau didžioji sielos dalis dar yra apimta nuodėmės ir tik vienas kitas narys – malonės. Šito žmogus nežino ir taip yra suklaidinamas.

  186. Kaip to, kuris sunegaluoja, kai kurie organai būna pažeisti, o kiti sveiki, pavyzdžiui, akys ar pan., taip pat yra ir su žmogaus siela. Ji gali turėti kelis ar keletą sveikų dvasinių narių, bet dėl to žmogus dar nėra tobulas. Matai, kiek yra daug dvasinių lygmenų ir kaip dalimis, o ne staiga siela apsivalo ir išsilaisvina nuo blogio.

  187. Kaip gemalas motinos įsčiose ne iš karto tampa žmogumi, bet palaipsniui įgyja žmogiškąjį atvaizdą, po to gimsta, bet dar nevisiškai subrendęs, todėl ilgus metus turi augti ir tik po to tampa subrendusiu žmogumi; taip pat ir miežio ar kviečio grūdas ne iš karto, kai tik buvo pasėtas žemėje, išleidžia šaknis, bet tik praėjus šalčiams ir vėjams išleidžia daigą; ir kas sodina kriaušę ne iš karto nuo jos skina vaisius, taip ir dvasiniame žmogaus gyvenime, kur tiek išminties ir subtilumo, palaipsniui aukime tol, kol „tapsime tikrais vyrais pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką“ (Ef 4, 13), o ne kaip kad kiti tvirtina, tarsi tai būtų taip paprasta kaip apsirengti ar nusirengti.

 26. Ir ką jūs norite šitomis paklodėmis man pasakyti .?Aš nesu ateistė ,kad man reiktų įrodinėti Viešpatį.Mūsų diskusija pakrypo ne ta vaga.Kalbėjom, apie skaistyklą ,iš to išplaukia maldos už mirusius ,Marijos kultus ,bažnyčios paskirtį ,o jūs nukrypote nuo temos.Pilate iš tuščio į kiaurą ,įrodinėjat ,kas jau įrodyta,bet grižkim prie skaistyklos .Tuo klausimu katalikai pateikia dvi nuorodas tai 1 Kor 3, 11–15 ir 2 Makabiejaus knygos 12 sk.Pirmuoju – išsigelbės kaip per ugnį,kur jūs čia matote skaistyklos provaizdį?Tiesiog mes išsigelbėsime kai kurie ,kaip per ugnį ,….Čia nieko bendro su skaistykla ,tarpine grandimi nėra , o 2Mak 12 sk aprašoma, kaip žydų kariuomenė, vadovaujama Judo Makabiejaus, kovėsi su priešais. Ir toliau…….Toliau tekstas pasakoja: Po kiekvieno žuvusiojo tunika buvo rasti šventieji Jabnės stabų atminai,ir t.t. kuriuos nešioti žydams draudžia įstatymas. Visiems buvo aišku, kad dėl to tie vyrai žuvo. Tad visi šlovino kelius Viešpaties, teisiojo teisėjo, kuris atidengia paslėptus dalykus, ir atsidėjo maldai,……..“ Tai darydamas, jis elgėsi gerai bei kilniai ir turėjo mintyje mirusiųjų prisikėlimą. Iš tikrųjų jeigu jis nebūtų laukęs, kad žuvusieji prisikels, būtų buvę nenaudinga ir kvaila melstis už mirusiuosius. Be to, jis suvokė, kad nepaprastai garbingas atlygis laukia tų, kurie užmiega dievotai – tai šventa ir dievota mintis. Todėl jis ir darė auką už mirusiuosius, kad jie būtų išlaisvinti iš šios nuodėmės (2 Mak 12, 40–46).Atkreipik dėmesį į žodžius .Jie MELSDAMIESI TIKĖJO ,KAD JIE PRISIKELS DABAR ,tai turėjo omenyje .Jie norėjo ,kad jie prisikeltų esančiame kūne ,o ne po mirties .Nes toliau kalbama ,kad Iš tikrųjų jeigu jis nebūtų laukęs, kad žuvusieji prisikels, būtų buvę nenaudinga ir kvaila melstis už mirusiuosius. Ar aišku dabar .Tamsta skaitai ir nieko nesupranti .Neveltui Jėzus kalbėjo ,kad bus kai kam uždarytos akys tiesai .Žiūrės ,bet nesupras .Kai aš Dievo paklausiau ,kodėl kai kuriems uždarytos akys ir ausys,……o todėl ,kad jie neieško tiesos ,užsiciklinę savo tiesoje ,nenori nieko žinoti ,girdėti ….Buvome kaip vaikai ,elgėmės kaip vaikai ,bet Dievas nori ,kad mes tobulėtume ,ieškotume Jo tiesos.,nes tik ji padarys mus laisvus ,o jūs užstrigote religinėse “tiesose“.Kaip ano meto fariziejai ,kurie viską aiškino pagal raidę ,nieko nenorėjo girdėti ir matyti .Jūs -kažkas panašaus .Yra kunigų ,kurie taip pat nebetiki skaistykla ir kitomis katalikų pasakomis .

 27. Google
  Is Mary’s Queenship Biblical?

  Apie Mergele Marija, Dievo Motina, Dangaus ir zemes Karaliene, pagal Sv. Rasta. Labai puikiai paaiskinta.

ATSAKYTI

Įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

REKOMENDUOJAME

Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

PASIRAŠYK SVARBIAS DEKLARACIJAS, PETICIJAS

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte