Verbų sekmadienis su popiežiaus Pranciškaus malda: Jėzus Velykas išpildo savo gyvybės auka

Jau antrą kartą be tikinčiųjų minios Verbų sekmadienį švenčiantis popiežius Pranciškus pareiškė, kad nors pirmaisiais koronaviruso pandemijos metais dominavo šokas, dabar žmonės yra labiau pavargę, o ekonominė krizė sunkėja.

Paprastai pontifikas vadovauja Verbų sekmadienio procesijai Šv. Petro aikštėje, kur būna susirinkę dešimtis tūkstančių piligrimų ir turistų, laikančių palmės šakeles. Taip pat po atviru dangumi laikomis šv. Mišios.

Tačiau kaip ir praėjusių metų pavasarį, kai vos prieš kelias savaites Italijoje kilo koronaviruso protrūkis, taip ir šiemet pontifikas vadovavo kuklioms pamaldoms Šv. Petro bazilikoje, kuriomis pradedama Didžioji savaitė.

„Kiekvienais metais šio sekmadienio liturgija mumyse sužadina nuostabą: džiaugsmas sutikti į Jeruzalę įžengiantį Jėzų virsta skausmu matyti jį pasmerktą mirti ant kryžiaus. Toks pojūtis mus lydės visą Didžiąją savaitę. Įženkime į šią nuostabą“, – per Verbų sekmadienio ryto šventąsias Mišias šv. Petro bazilikoje kvietė popiežius Pranciškus.

Vaizdo įrašas angliškai

„Jėzus stebina nuo pirmos akimirkos. Jo tautiečiai jį pasitinka taip iškilmingai, o jis į Jeruzalę įjojo ant kuklaus asilaičio. Jo tautiečiai tikėjosi, kad per tas Velykas ateis galingas išvaduotojas, o Jėzus Velykas išpildo savo gyvybės auka. Jo tautiečiai tikėjosi švęsti pergalę prieš romėnus kardu, o Jėzus Dievo pergalę pasiekė kryžiumi“, – tęsė popiežius.

„Kas atsitiko su tais žmonėmis, kad, šlovinę Jėzų, po kelių dienų šaukė – „Nukryžiuoti jį“? Šie žmonės sekė paskui savo Mesijo įsivaizdavimą, o ne paskui patį Mesiją. Jie žavėjosi Jėzumi, tačiau nesileido Jo nustebinami. Nuostaba skiriasi nuo žavėjimosi“, – pažymėjo Šventasis Tėvas: žavėjimasis susijęs su nuosavų lūkesčių ir pageidavimų išsipildymu. O nuostaba yra atvira kitam, yra atvira naujumui.

„Ir šiandien daug kas žavisi Jėzumi: jis gražiai kalbėjo, mylėjo, atleido, savo pavyzdžiu pakeitė istoriją. Jie juo žavisi – tačiau jų pačių gyvenimas nesikeičia. Nes žavėtis Jėzumi nepakanka. Reikia sekti paskui jį ir jo keliu, leisti, kad jis mus sukrėstų: nuo žavėjimosi pereiti prie nuostabos“, – sakė popiežius.

„Kas labiausiai stebina Viešpaties elgesyje ir jo Velykose? Faktas, kad jis pasiekia šlovę per pažeminimą. Jis triumfuoja priimdamas skausmą ir mirtį, kurių mes, siekdami žavėjimosi ir sėkmės, vengiame”, – kalbėjo popiežius tikintiesiems. „O Jėzus, apaštalo Pauliaus žodžiais, pažemino pats save (žr. Fil 2). Tai stebina: matyti Visagalį dulkėse. Matyti jį, viską žinantį Žodį, mus mokantį be žodžių nuo kryžiaus pakylos. Matyti karalių karalių, kurio sostas – ešafotas. Matyti išrengtą visatos Dievą. Matyti jį karūnuotą spygliais, o ne šlove. Matyti jį, įsikūnijusį gerumą, keikiamą ir daužomą”.

Vaizdo įrašas angliškai

„Kam visas šis pažeminimas? Kodėl, Viešpatie, leidai visą tai tau daryti?“ – klausė Šventasis Tėvas. Jėzus tai, pasak popiežiaus, padarė dėl mūsų: kad paliestų mūsų žmogiškosios egzistencijos dugną, kad ją visą pereitų, visą mūsų blogį. Kad prisiartintų prie mūsų, nepaliktų vienų skausme ir mirtyje. Kad surastų ir išgelbėtų.

Jėzus pakyla ant kryžiaus, kad nusileistų į mūsų kančią. Jis patiria visas blogiausias mūsų sielos būsenas: nesėkmę, visų atstūmimą, draugų išdavystę ir netgi Dievo apleidimą.

„Jėzus pakyla ant kryžiaus, kad nusileistų į mūsų kančią. Jis patiria visas blogiausias mūsų sielos būsenas: nesėkmę, visų atstūmimą, draugų išdavystę ir netgi Dievo apleidimą. Patiria savo kūnu labiausiai žalojančius mūsų prieštaravimus ir tokiu būdu juos atperka, juos perkeičia. Jo meilė prisiartino prie mūsų trapumo, pasiekė tai, dėl ko mums labiausiai gėda. Ir dabar žinome – nesame vieni, – tęsė pontifikas.

Popiežius pasakojo, kad kiekvienoje baimėje, kiekvienoje žaizdoje Dievas yra su mumis. Joks blogis, jokia nuodėmė netars paskutinio žodžio. Dievas laimi, kryžiaus medis virsta pergalės palme. Palmės ir kryžius kartu. 

„Prašykime nuostabos malonės. Be nuostabos krikščioniškas gyvenimas yra pilkas. Kaip galime liudyti džiaugsmą, jog sutikome Jėzų, jei nesileidžiame nustebinami kiekvieną dieną jo nuostabios meilės, kuri atleidžia ir leidžia pradėti iš naujo? Jei tikėjimas netenka nuostabos, jis tampa aklu: nebemato, kokia nuostabi jo malonė, nebejaučia gyvenimo Duonos ir Vyno skonio, nebemato brolių ir kūrinijos dovanos grožio”, – Vatikano Mišiose kalbėjo popiežius. 

„Šią Didžiąją savaitę pakelkime akis į kryžių, kad gautume nuostabos malonę. Šventasis Pranciškus Asyžietis, žvelgdamas į Nukryžiuotąjį, stebėjosi, kad jo broliai neverkia. O ar mes dar leidžiamės paliečiami, sujaudinani Dievo meilės? Kodėl nebemokame juo stebėtis?”, – klausė pontifikas. „Galbūt todėl, kad mūsų tikėjimas paskendo rutinoje. Galbūt todėl, kad liekame užsidarę savo apgailestavimuose, leidžiamės paralyžiuojami savo nepasitenkinimų. Gal todėl, kad niekuo nebepasitikime ir net patys nebematome savo vertės. Už visų šių galbūt yra faktas, kad nesame atviri Dvasios dovanai, jos dovanojamai nuostabos malonei”, – tęsė Šventasis Tėvas. 

„Pradėkime iš naujo nuo nuostabos. Žvelkime į Nukryžiuotąjį ir pasakykime Jam: „Viešpatie, kaip mane myli! Koks aš tau brangus!“. Leiskimės nustebinami Jėzaus, kad vėl gyventume, nes gyvenimo didumas nėra turėti ar įsitvirtinti, o buvimo mylimu atsiskleidime, grožyje mylėti. Nukryžiuotajame matome pažemintą Dievą, šiukšle paverstą Visagalį. Ir nuostabos malonė mums leidžia suprasti, kad priimdami tai, kas atmesta, prisiartindami prie to, kuris pažemintas gyvenimo, mylime Jėzų: nes jis yra ten, paskutiniuosiuose, atmestuosiuose”, – žmonėms kalbėjo Pranciškus.

Vatican News nuotr.

„Šiandienos Evangelija mums pristatė gražiausią nuostabos pavyzdį. Tai šimtininkas, kuris, pamatęs, kaip Jėzus mirė, pasakė: „Iš tikro šitas žmogus buvo Dievo Sūnus!“ (žr. Mt 15). Šimtininkas matė, kad Jėzus mirė mylėdamas. Kentėjo, buvo išsekintas, tačiau nenustojo mylėti. Jo nuostaba – tai nuostaba prieš Dievą, kuris meile pripildo ir merdėjimą. Šioje veltui duodamoje ir negirdėtoje meilėje šimtininkas, pagonis, atranda Dievą: „Iš tikro šitas žmogus buvo Dievo Sūnus!“. Jo žodžiai tarsi užantspauduoja Jėzaus kančią”, – pabrėžė pontifikas. 

Daugelis dar iki tol, kaip pasakoja Evangelija, žavėdamiesi Jėzumi dėl stebuklų ir nepaprastų darbų, jame atpažino Dievo Sūnų, tačiau pats Kristus juos nutildė, nes jie rizikavo apsiriboti tik susižavėjimu, tik dėl galybės ir baisumo garbinamo Dievo idėja. Tačiau kryžius to nebeleidžia: Dievas apsireiškė ir viešpatauja tik beginkle ir nuginkluojančia meilės jėga.

Šiandien Dievas dar kartą nustebina mūsų protą ir mūsų širdį. Leiskime, kad ši nuostaba mus persmelktų, žvelkime į Nukryžiuotąjį ir taip pat ištarkime: „Tu iš tiesų esi Dievo Sūnus. Tu esi mano Dievas“. 

Vatican News nuotr.

„Jau antrą kartą Didžiąją savaitę pasitinkame pandemijos kontekste, – kreipdamasis į maždaug 120 tikinčiųjų, įskaitant vienuoles ir kelias šeimas ar poras, sėdinčias atskirose eilėse, sakė popiežius Pranciškus. – Pernai buvome labiau šokiruoti. Šiemet turime dar daugiau stengtis. Ir ekonominė krizės sunkėja.“

Kaip ir sėdintieji suoluose, taip ir maždaug trisdešimties kardinolų procesijos dalyvių dėvėjo kaukes. Tačiau popierius buvo be kaukės. Jis akivaizdžiai šlubčiojo ir mažiausia kartą jau lipti laiptais padėjo padėjėjas. Pontifikas jau ilgą laiką kenčia nuo sėdmeninio nervo uždegimo, dėl kurio kenčia nugaros ir kojos skausmus.

Anot Pranciškaus, kentėdami dėl pandemijos „mes susiduriame su daugybės sunkumų patiriančių brolių ir seserų veidais“. „Nepraeikime pro šalį, įsileiskime į savo iširs užuojautą ir leiskimės jos vedami“, – sakė popiežius.

Savo popiežiavimo metu Pranciškus ypač daug dėmesio skiria gyvenantiems visuomenės pakraščiuose, įskaitant benamius, skurstančiuosius ir migrantus.

Išskyrus Kryžiaus kelio procesiją Šv. Petro aikštėje Didįjį penktadienį, visos Didžiosios savaitės pamaldos šiemet vyks bazilikos viduje, įskaitant ir Didžiąją savaitę užbaigsiančias Velykų mišias.

Italijos valdžia velykiniam savaitgaliui yra įvedusi griežtus apribojimus: uždrausta lankysis restoranuose ir kavinėse bei keliauti tarp regionų ir miestų. Balandžio 3-5 dienomis gyventojams leidžiama tik kartą per dieną apsilankyti šeimos narių ar draugų namuose.

Vaizdo įrašas lietuviškai

Vidudienio maldoje paminėtas ir ekstremistų išpuolis Indonezijoje

Verbų sekmadienio šventųjų Mišių pabaigoje popiežius sukalbėjo vidudienio maldą, kalbėjo apie įžengimą į Didžiąją savaitę ir sekmadienio ryte įvykusį pasikėsinimą Indonezijoje.

„Įžengėme į Didžiąją savaitę. Antrą kartą ją išgyvename pandemijos kontekste. Praėjusiais metais buvome labiau šokiruoti, šiais metais – labiau išmėginti. Ekonominė krizė – labai sunki“, – sakė popiežius.

„Ką šioje istorinėje ir socialinėje situacijoje daro Dievas? Jis paima kryžių. Jėzus paima kryžių, prisiima tokios tikrovės blogį – fizinį, psichologinį ir ypač dvasinį, nes Piktasis naudojasi krize nepasitikėjimui, nevilčiai ir murmėjimui sėti.“

„O kaip turime elgtis mes? Pavyzdys yra Mergelė Marija, Jėzaus Motina ir pirmoji mokinė. Ji sekė savo Sūnumi. Taip pat priėmė savo dalį kančios, tamsos, sąmyšio ir perėjo kančios keliu, saugodama širdyje įžiebtą tikėjimo žibintą. Su Dievo malone ir mes galime eiti tokiu keliu“  – kalbėjo Šventasis Tėvas.

Išpuolis prieš bažnyčią Indonezijoje / Youtube stop kadras

„Eidami kasdieniu via crucis pamatysime daugelį brolių ir seserų, atsidūrusių sunkumuose: nepraeikime pro šalį, leiskime, kad mūsų širdį suvilgytų atjauta, ir prisiartinime. Akimirką kaip Kirėnietis galime sudvejoti – kodėl būtent aš? Bet po to atskleiskime dovaną, kuri mus palietė, nors jos ir nenusipelnėme.“

„Melskimės už prievartos aukas, ypač už šį rytą Indonezijoje priešais Makassaro katedrą įvykdyto pasikėsinimo aukas“, – pakvietė popiežius. Pranešama, kad pasibaigus Mišioms Makassaro Šv. Jėzaus širdies katalikų katedroje, Sulavesio saloje, prie žmonių motociklu mėgino prisiartinti vienas arba du savižudžiai sprogdintojai. Apsauga juos laiku sustabdė, tačiau pasikėsintojai detonavo bombas, sukeldami galingą sprogimą, sužalodami mažiausiai devyniolika žmonių. Sekmadienio ryte nebuvo žinių apie mirusiuosius, išskyrus pačius sprogdintojus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

ATSAKYTI

Įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

REKOMENDUOJAME

Nijolės Sadūnaitės knyga
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte