Lietuvoje vyks pirmasis Marijos festivalis

Mergelė Marija, Kristaus motina – tai nuolankaus tikėjimo ir paklusnumo pavyzdys. Malda Marijai teikia dvasinės paguodos, nusiraminimo sunkiais, grėsmių pilnais laikais. Marijos pavyzdys mus moko kantrumo, savitvardos ir begalinės motiniškos meilės ir atjautos artimui. Šiuo metu tiesiog būtina kreiptis į Mariją, kad ji padėtų susilaikyti nuo neapgalvotų žingsnių, neprarasti savitvardos, neleistų iš mūsų dvasios gelmių išsiveržti pykčiui, neapykantai, griovimo jėgoms.

Šiais metais Pakutuvėnuose (Plungės raj.) rugpjūčio 12 – 15 dienomis vyks pirmasis Lietuvoje Marijos festivalis. Kodėl šiais sunkiais laikais reikia tokio festivalio ir kokia jo reikšmė bei prasmė kalbamės su festivalio viena iš organizatorių Gintaute Kazlauskiene.

Lietuvoje šiais metais vyks pirmasis Marijos festivalis. Apie ką jis ir kodėl jis rengiamas?

-Festivalio, kuris vyks Plungės raj. Pakutuvėnų k., mintis kilo iš troškimo surengti didelę šventę mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui per Jo Motiną Mariją, taip atsiliepiant į Jos ištartus žodžius pirmojo Europoje apsireiškimo metu Šiluvoje – „Verkiu dėl to, kad prieš tai šioje vietoje buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama“.

Festivalis truks tris dienas ir bus apvainikuotas gražia Marijos Ėmimo Dangun švente (Žolinėmis), o jo programoje girdėsime šešis prasmingus mokymus (pranešėjai – arkiv. K. Kėvalas, vysk. A. Jurevičius, kun. A. Vaickūnas ir br. P. Vaineikis, B. Ulevičius, G. Kazlauskienė), kurie praplės mūsų žvilgsnį į Mergelę Mariją.

Dalyvausime puikiame ištisiniame šlovinime, kurį organizuoja R. Daujotaitė, sužinosime apie veikiančias marijines organizacijas ir vienuolijas Lietuvoje, vyks praktiniai užsiėmimai dirbtuvėlėse. Kasdien bus aukojamos šventos Mišios, švęsime šabą, vyks vidinio išgydymo pamaldos bei nuolatinė adoracija. Patarnaujantys kunigai sudarys sąlygas bet kada atlikti išpažintį. Festivalį pradės Taize giesmių vakaras ir Plungės dekanas kun. V. Gedvainis, o užbaigs iškilmingos šv. Mišios bei koncertas „Paslaptingoji Rožė“ su liudijimais.

Festivalį maldos „skydu“ dengia daug kunigų, vienuolynų ir pasauliečių. Visas pulkas nuostabių savanorių padeda programos įgyvendinimo darbuose. Tai pat bus ir vaikų užimtumo tarnyba, kad tėvai galėtų ramiai ir susikaupę klausytis pranešimų. Naujienas galima sekti, pats renginys bus filmuojamas, o mokymai ir atskiri siužetai transliuojami tiesiogiai.

Viena iš festivalio organizatorių Gintautė Kazlauskienė / Asmeninio archyvo nuotr.

Kodėl Lietuvai reikia tokio festivalio? Ar neužtenka Marijos švenčių parapijose?

-Lietuvoje daug metų vyksta įvairiausi festivaliai, sutraukiantys būrius žmonių, o didingos šventės, kuri sukviestų tikinčiuosius ir pasigendame. Mergelei Marijai skirti kasmetiniai atlaidai Šiluvoje, Žemaičių Kalvarijoje, Aušros Vartuose, Pivašiūnuose, Krekenavoje ir kitose Lietuvos vietose, turi savo specifiką ir be abejo, tai yra nuostabi Dievo dovana mūsų žemei, tačiau yra reikalinga nauja šventinio susibūrimo forma, kai Šv. Dvasios surinkti į konkrečią vietą su tiksline programa, galėtumėm pamatyti vieni kitų veidus, susipažinti ir susitelkti į vieną Marijos vaikų būrį.

Lietuva yra vadinama Marijos žeme. Ar tikrai galima sakyti, kad gyvename Marijos žemėje? Ir ar tikrai esame supratę, kad gyvename palaimintoje vietoje?

-Gyvename Marijos žemėje, bet ko gero, užmiršę ar pilnai nesupratę ir neįvertinę šio pavadinimo esmės bei svarbos. Ar suvokiame, kad pati Dievo Motina yra apsireiškusi mūsų žemėje? Ir tai yra pirmasis Europoje, antrasis pasaulyje (iš septynių oficialiai pripažintų) apsireiškimas ir, manoma, kad vienintelis, kai Ji kalbėjo kitos konfesijos žmogui.

Ši žinia yra nepaprastai svarbi pirmiausiai mums, lietuviams, o tuo pačiu Europai ir visam pasauliui. Nuo amžių Lietuvą lydėjo akivaizdi Marijos globa, padėjusi mūsų mažai tautai nepražūti tokiuose sudėtinguose istorijos vingiuose. Pradedant Vytauto Didžiojo malda Mergelei Marijai prieš Žalgirio mūšį (pagal liudininkų užrašymą) ir baigiant Rožinio maldos frontą 1991 m. sausio 13 d. prie Seimo. Rezultatus žinome. Daugybė mūsų Lietuvos žmonių savo gyvenimais liudija apie Marijos globą ir apsaugą.

Lietuviškas liaudiškas pamaldumas, anksčiau buvęs toks gyvas ir liudijęs apie širdžių artumą Marijos širdžiai (ypatingai gegužės ir spalio mėnesiais), yra smarkiai sumažėjęs ar net beveik numiręs.

Tiksliau, užgesintas pasaulio dvasios ir piktojo sėkmingų puolimų. O gyvename išties palaimintoje Viešpaties vietoje, apie ką liudija ir Šv. Faustinai apreikštas Jėzaus Gailestingumo paveikslas, sutraukiantis piligrimus iš viso pasaulio ir tik dabar po truputį atrandamas savų – lietuvių. Popiežiaus suteikti atlaidai, kalbant Gailestingumo vainikėlį prie Švenčiausiojo yra dar vienas didelis ženklas, bylojantis apie mūsų žemės išskirtinumą Viešpaties Plane…

Kodėl reikšminga Marija mūsų valstybei, žmonių gyvenime?

-Marija yra toji, kurios įsčios „nuaudė“ Dievui kūną ir suteikė Jam žmogiškumą. Ji – pirmoji ir ištikimiausioji Jėzaus apaštalė, 30 paslėptų savo Sūnaus metų buvusi šalia Jo. Moteris, pirmoji žemėje išgyvenusi Sekmines (Lk 1,35) ir tapusi šventosios Dvasios sužadėtine. Remiantis Katalikų Bažnyčios dogmomis, Ji – be nuodėmės pradėtoji ir Dangun paimtoji. Jėzaus palikta mums kaip Motina po Kryžiumi (Jn 19, 26-27).

Marija laukia kiekvieno iš mūsų – kada atsigręšime, pasikviesime Ją pas save į namus, kaip tai padarė mylimas Jėzaus mokinys Jonas ir prisiglausime prie Jos visu savo gyvenimu. Ji yra reikšminga ne tik mūsų valstybei, bet visoms valstybėms ir visiems žmonėms, nes būtent su Dievo Motina yra saugiausias, patikimiausias ir greičiausias kelias pas Jėzų. Ir Jos pagrindinis ir vienintelis tikslas yra kiekvieną žmogų atvesti į susitikimą su savo Sūnumi, į Jo akivaizdą.

Kuo siekiama šiuo pirmu festivaliu Marijai ir ar nebus taip, kad šis unikalus festivalis pasimes tarp visų tų kurie šiuo metu rengiami?

-Pirmojo festivalio paskirtis – tarytum nupūsti dulkes nuo Marijos žemės pavadinimo ir kad jis vėl atgautų tikrąją savo spalvą. Taip pat be galo svarbu surinkti visus, mylinčius Mariją ir trokštančius kuo geriau Ją pažinti, susidraugauti. Nemažas būrys žmonių internetinių rekolekcijų „33 dienos iki ryto šlovės“ būdu šiuo metu keliauja link pasiaukojimo Marijai (kuris ir įvyks būtent per Žolinių šventę).

Tad pasiaukojimas Mergelei Marijai, o tiksliau, Jėzui Kristui per Jo Motiną, yra tarytum centrinis taškas visame šiame vyksme. Visa programa bus skirta Dievo garbei ir šlovei per gilesnį ir platesnį Marijos pažinimą. Tikimės, kad tuos, kurie atvyks, bus surinkusi Šventoji Dvasia ir kiekvienas gaus nemažai dvasinių dovanų pagal tai, ko jam labiausiai reikia šiame gyvenimo etape. Ar festivalis nepasimes tarp gausos kitų panašių renginių? Tikrai ne! Nes pagrindinė organizatorė yra Mergelė Marija, o mes – tik talkinantys Jai…

Atrodo, kad gyvename ant parako statinės, kaip mergelė Marija gali mums padėti dabarties laike?

-Ant parako statinės ir gyvename – tai yra akivaizdu, matant, kas vyksta aplink mus ir visame pasaulyje. Apreiškimo Jonui knygoje regime didingą ženklą – moterį, apsisiautusią saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas (Ap 12,1) ir žinome, kad piktasis, lyg „slibinas įnirto prieš moterį, ir metėsi kautis su kitais jos palikuonimis, kurie laikosi Dievo įsakymų ir turi Jėzaus Kristaus liudijimą“ (Ap 12,17). Taigi, gyvename didžiulių kovų laike ir privalome telktis Bažnyčioje, kurios motina yra Mergelė Marija, rodanti kryptį ir padedanti visose šiose kovose – kitaip neišsilaikysime, nes priešo taktika yra meluoti, skaldyti, supriešinti ir taip valdyti.

Ar realu, kad šis festivalis prieš Žolines taptų vertinamu ir kasmetiniu?

-Tikime, kad šis festivalis pirmasis, bet tikrai ne paskutinis, kad turėsime tradicija tampančiu renginiu, kuris yra tarytum Marijos karūnavimo, Žolinių šventės įprasminimas. Meldžiame, kad tie, kurie dalyvaus ar stebės internetu, bus paraginti, pakalbinti ar įkvėpti Šv. Dvasios tolimesniems žingsniams, todėl mūsų būrys tik augs ir stiprės. Ir tai ne tik organizatorių svajonė ir mintis, bet tikrai ir Dangaus…

Ar šis renginys tik Žemaitijai?

Šis festivalis skirtas visai Lietuvai ir visiems lietuviams. Turime ne vieną, atvykstantį ir planuojantį dalyvauti iš užsienio – Airijos, Vokietijos, Norvegijos, Švedijos. Taip pat kviečiame dalyvauti ir kitų konfesijų tikinčiuosius, trokštančius pažinti Dievo Motiną. Juk Mergelė Marija pati žengė pirmąjį žingsnį link ekumenizmo, ištarusi savo žodžius Šiluvoje kitos konfesijos žmogui – kalvinų seminarijos rektoriui (bakalaurui) Saliamonui Grocijui ir Šiluvos kalvinų katechetui Mikalojui Fierai.

Todėl kviečiame visus – atvykite pašlovinti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardą kartu su Jo Motina Marija!

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

12 KOMENTARAI

 1. linkiu sėkmės.Nuoširdžiai linkiu
  .Bet pati ja (sėkme) netikiu. Man panašu į dar vieną mėginimą kažkaip išskirtinai pasirodyti , pristatyti savo veiklą. Suprantu gerus ketinimus, bet netikiu. Dar kažkaip kitaip turime eiti ….Nes tai, kas man neleidžia patikėti, tai tie visi šou elementai. Nežinau, ar švenčiausiai Motinai reikia reklamos. Kažkaip esu įsitikinusi, kad daug labiau Jai patiktų kasdienės mūsų pastangos būti kaip Ji. Ir labai gerai žinau, kaip tai sunku. Be galo sunku būti tyliai, ramiai, pasitikinčiai Dievu, dirbant paprastus buities darbus, gyvenant niekuo neišskirtinį žmonių akyse gyvenimą…O taip norėtųsi, kad Dievas nors truputį, nors kartą per savaitę parodytų, kokie mes „cool“. Sutinku, kad reikia liudyti savo Tikėjimą, kalbėti apie Dievo duodamas malones..Bet labai sunku, nepaprastai. Nes atsiverti žmonėms, kalbant apie Tikėjimo tikrovę reiškia atsiverti nesupratimui, pašaipai, abejingumui, pavydui… Visa tai žeidžia. Todėl festivalis daug patraukliau..pasibūti, pasidžiaugti, neįsipareigoti asmeniškai…Todėl ir abejoju….

  Parašiau atvirai, nes esu praktikuojanti visą gyvenimą. Ir būtent atvirumas yra mano silpnybė, nes sunku išlaikyti pasitikėjimą žmonėmis …

  • Aš, mila, kviečiu visus buvusius bernardinai.lt koment. – Iglina, žalias, akmenėlis, skalsu ir t.t. atvažiuoti į šį festivalį, į šią nuostabią šventę. Aš jums garantuoju, kad šv. M. Marija pasirūpins, kad būtume apdovanoti visomis Dievo malonėmis. Svarbiausia, Dievas nori, kad mes pajudėtume iš savo puikybės, nuo savo patogumų, t.y. veiktume. Esu daug, daug kartų buvusi Pakūtos stovyklose miegant savo atsivežtoje palapinėje, na visi kiti patogumai yra aukštame lygyje. O svarbiausia, tai nuostabi programa su Marija ir Jėzumi, bei suvažiuojančia nuostabiausia pasaulyje bendruomene. Atvažiuokite ir įsitikinsite.

 2. „Nežinau, ar švenčiausiai Motinai reikia reklamos. “
  Tai čia yra šėtono svajonė, kad apie Švenčiausiąją Mergelę Mariją žinotų kuo mažiau žmonių.

 3. Ačiū, mila, už kvietimą. Negaliu atvažiuoti. Tikiuosi, mokymus kas nors įrašys ir anksčiau ar vėliau ištransliuos visai Lietuvai per Marijos radiją.
  Manau, bus gražios dienos. Linkiu Dievo palaimos 🙂

 4. Garbė Jėzui Kristui!
  Parašykite prašau, kas žino, kur galima netoli išnamuoti pigesni namelį arba kambari viešbutyje vienai nakčiai netoli Pakutuvėnų kaimo?
  Ačiū Jums už parašytus komentarus.

ATSAKYTI

Įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

REKOMENDUOJAME

1.2% paramos skydelis
Patreon paramos skydelis
Paypal paramos skydelis
banko paramos skydelis
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJ0YXB0aSBzYXZhbm9yaXUifQ==
eyJhbGwiOiJiYW5rbyBwYXJhbW9zIHNreWRlbGlzIiwicG9ydHJhaXQiOiJwcmFuZSJ9

PASIRAŠYK SVARBIAS DEKLARACIJAS

NAUJAUSI

Būtume dėkingi, jei mus paremtumėte
Laikmetis.lt naujienlaiškis